The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 622 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.5.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Laurits Engelstoft [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Tilskrift: Til / S:T: Hr Professor Engelstoft
Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen accepts the commission for the portrait bust of Henrik Hielmstierne, cf. A210 and specifies the kind of pictorial material he needs. The price is 200 scudi.

See Original [Translation]

Rom d 20de May 1807

I Følge Hr Professorens meget Ærede af 29d April giver ieg mig her ved den Frihed at meddeele Dem disse Linier til fornøden Efterretning – For at forfærtige der forlangte Geheimeraad Hielmstirnes Byste anseer ieg nødvendig: at mig sendes de omnævnte lignende Portraitter, af Gibs Bystet blot Masken – Hr Professoren vilde tillige meddeele Grev Rosenkrone at ieg fornærværende Tiid ejer smukt Cararisk Marmor, saa at det fra min Side ikke skal mangle at opfylde Grevens Ønske –
De vilde herimod have Omsorg for: at mig, ved at blive beskiæftiget her med, bliver hos en Banqu[i]er her anviist den Summa som ieg almindeligen faar for et saadant Byste lidet over naturlig Størrelse, nemlig 200 Scud: saaledes at ieg strax kan hæve det halve og naar Bystet er færdig til Afsending det andet hundrede Scudi.
S.T. Professor Zoega og Baron Braun lader Hr Professoren paa det forbindligste hilse, og haver ieg den Ære med al Høyagtelse at undertegne mig

Deres
hengivne

General Comment

This draft is Thorvaldsen’s acceptance of Engelstoft’s commission for the bust of Hielmstierne, cf. A210. The bust, however, was not executed until 1812.


This draft was written by C.F. Høyer, and a finished letter was sent off, as appears from Engelstoft’s answer of 23.12.1807.

Archival Reference
m28, nr. 36
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 191-199.

Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Baron Brown · Henrik Hielmstierne · Marcus Gerhard Rosencrone · Georg Zoëga
Works
Last updated 24.09.2015 Print