9.1.1815

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Holsteinborg

Information on sender

Brevet har været forseglet med sort lak.
Poststemplet: “LIVORNO” og “7 FEBB[X]”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Chiarissmo ed Illmo Sigr / Sig:r Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese / Trinta de’ Monti / a / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

HolsteinburgI den 9.de Januari 1815

Min bedste Thorwaldsen! Efter en lang og temmelig besværlig Reise igiennem Sveitz og Holland er jeg endelig ankommen i Fædrenelandet, og hvad meere er, nu befinder jeg mig paa denne Side af de stygge Belter. Imorgen reiser jeg til Kongens Kiøbenhavn, og derfra skal jeg nærmere tilskrive Dem for at mælde Dem hvorledes det staaer til hiemme, og for at kunde sige den gode og talentriige MallingII hvorledes hans fortreffelige FaderIII, og elskværdige Familie befinder sig – Disse Linier ere blot bestemte til at bede Dem om jo før jo hellere at afsende den ypperlige Døbe SteenIV til Livorno til Handelshuuset i Sigri. Claussen e Ci.; thi der ligger just en seilefærdig Flensborger Skipper navnlig Hansen som i Februari afgaaer til Helsingør, og saaledes ville vi snart have den Glæde at besidde her dette Kunstens Mesterstykke. Hvad der især bevæger mig til at bede Dem indstændig min bedste Ven at haste denne Expedition er dette.

Jeg tilbragte aatte lykkelige Dage paa det yndige TrolleburgV i en sand Engle Kreds, og da min Niece Grevinde ReventlowVI just efter 7 Aars Givtermaal nu endelig har den Lykke at være frugtsommelig, saa ønske vi alle, og det ret inderlig, at Daaben af dette første og kiere Barn maatte skee ved vor Thorwaldsens Døbe Alter. Glæden derover ville være stor. Jeg staaer Fadder, og med hvilken Entousiasmus ville jeg ikke være nærværende ved denne hellige Handling, naar jeg stod ved Siden af Deres skiønne Arbeide. En Ting maae jeg tilføye og som vist vil behage Dem, ligesom den har glædet mig. Jeg turde næsten ikke foreslaae den, skiøndt den altid var min Tanke. Man udbygger ved den smukke Kirke paa Trolleborg, et separat Capell til Døbe Steenen, og dette skiønt simpelt skal blive i den Romerske Smag. Beed min gode Ven Malling at giøre mig et Udkast til et sligt Capelle, [papiret mangler] [da vi have] meget brave Architecter, og endog Decorateurer som kunde giøre Friser runt omkring det indvændige Capelle, og ziire det med Flade rifflede Støtter i Corinthisk Smag. De kan ikke forestille Dem hvor glad jeg blev da min Søster Søn den ædle Grev ReventlowVII, foreslog at bygge et særskilt Capelle til Døbe Steenen. Jeg havde ikke vovet at foreslaae det fordi jeg frygtede for at man ville beskylde mig for Catholicisme – Nu seer jeg at jeg lever i et Land uden Fordomme, og dette glæder mig sandelig. Nu kan der blive noget ret skiøndt og udmærket af dette heele. Døbe Steenen bliver ophøyet ved Trappetriin, som marmoreres, og disse blive i en skiøn Stiil saaledes at ved Handlingen stiger man op med Barnet for at nærme det Daaben.

Hils den gode BrownVIII fra mig. Siig ham at jeg har modtaget i Holland hans sidste Skrivelse for hvilket jeg takker ham hiertelig. Jeg besvarer det, saasnart jeg kommer til Kiøbenhavn. Hils ogsaa den gode EkersbergIX hvis Navn priises i Fædrenelandet hvor man lader hans Talent vederfares største Ret.
””:/kommentar/39793
p(indented tight). Gierne ønskede jeg min og min Salig Kones BüsteX med sa[mme] Leylighed tilskikket til Livorno, da jeg ville udstilleXI dem paa vort AcademieXII.

Deres TegningXIII til det ypperlige MonumentXIV hvorved De udødeliggiør min Sal: KoneXV og mig, har jeg tilskikket vor ædle Prinds CristianXVI som for nærværende Tid er paa Augustenborg hvor han ægter vor Konges Søster DatterXVII. Prindsen trøster sig over det uhældige Udfald af hans ædle Foretagende i Norge, ved Tanken om den herlige Constitution som han har skaffet Nordmændene, og som vil lykkeliggiøre denne store, og fortreffelige Nation! Gid Dannemark havde en lignende Constitution!!! Vor KongeXVIII er tilbedet i VienXIX hvor han spiller en skiøn Rolle – I en Beskrivelse af alle derværende Souverainer siger man: at han tænker for Alle, om Kongen af PreusenXX siger man: han tier for alle, om Kongen af WurtenbergXXI: han æder for alle, om Keyseren af RuslandXXII: han elsker for alle; om Keiser FrantzXXIII: han betaler for alle – saa at vor Konge som tænker for alle, spiller den skiønneste Rolle.

Jeg omfavner Dem paa det kierligste. Svar mig paa dette Brev ved det Danske Huus Claussen og C.i i Livorno, ved hvis Middel De nok allerede har modtaget de tre BassirelieviXXIV som De forfærdigede i Luccas Bader.

Deres hengivne Ven
Baron Schubart

Archival Reference

m4 1815, nr. 2

Subjects

Persons

Works

A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4
A704 Gravmæle over Jacqueline Schubart, 2.7.1814, inv.nr. A704
A719 Jacqueline Schubart, 6.8.1804, inv.nr. A719

Commentaries

 1. Dvs. Holsteinborg på Sydsjælland.

 2. Dvs. den danske arkitekt Peder Malling.

 3. Dvs. den danske historiker Ove Malling.

 4. Dvs. Thorvaldsens Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.

 5. Dvs. Brahetrolleborg på Fyn.

 6. Dvs. Josephine Reventlow, f. Schimmelmann (1790-1852).

 7. Dvs. den danske greve Ditlev Reventlow.

 8. Dvs. nordmanden Baron Brown.

 9. Dvs. den danske maler C.W. Eckersberg.

 10. Dvs. portrætbusten af Jacqueline Schubart, originalmodel, A719, marmor, A220.

 11. Dvs. på Kunstakademiets årlige udstilling i april, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

 12. Dvs. Kunstakademiet i København.

 13. Thorvaldsen sendte en tegning til gravmælet til Schubart, se brev af 13.4.1814.
  Der findes tre tegnede udkast til gravmælet på Thorvaldsens Museum, C154, C1075r og C153r.

 14. Dvs. Thorvaldsens relief Gravmæle over Jacqueline Schubart, A704.

 15. Dvs. Schubarts kone Jacqueline Schubart, der døde 5.2.1814.

 16. Dvs. prins Christian (8.) Frederik.

 17. Dvs. Caroline Amalie. Brylluppet fandt sted 22.5.1815.

 18. Dvs. Frederik 6.

 19. Dvs. under Wienerkongressen 1814-15, hvor Frederik 6., selvom Danmark stod på tabersiden, deltog i forhandlingerne oven på Napoleonskrigene sammen med bl.a. de nævnte kejsere og regenter og den østrigske udenrigsminister Clemens Metternich.

 20. Dvs. Friedrich Wilhelm 3.

 21. Dvs. kongen af Württemberg, Friedrich 1. (1754-1816).

 22. Dvs. den russiske kejser Alexander 1.

 23. Dvs. den østrigske kejser Frans 1.

 24. Disse tre Thorvaldsen-relieffer er p.t. ikke sikkert identificerede.
  Thiele II, p. 242 foreslår, at der kunne være tale om de tre reliefstykker til Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, jf. A615,1, A615,2 og A615,3.

Last updated 04.05.2018