Ca. 1.5.1825

Sender

Ludvig Bødtcher

Sender’s Location

Rom

Recipient

Ludvig Bødtcher

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men teksten beskriver Thiele og Holtens afskedsfest, der fandt sted i slutningen af april 1825. Teksten må da sandsynligvis være skrevet kort efter.

Abstract

Bødtcher beskriver afskedsfesten for J.M. Thiele og H.C. Holten med efterfølgende måneskinsvandring på Colosseum og Forum Romanum.

Document

[...]

De Danskes Antal i Rom formindskes nu betydelig. Først bortreiste Højen og FickI, senere de to danske Officerer F. og B.II og for kort Tid siden var der AfskedsaftenIII for ThieleIV og HoltenV. Saavel som ved Førstes som ved Sidstes Afsked var Thorvaldsen tilstede. Han var begge Gange yderst oprømt, forsømte ikke sit Glas, fortalte med den tørreste Mine de mest latterligeVI Anecdoter og sang gode gamle Viser. Han fortalte næste Morgen, at hans Arme vare ganske ømme, saaledes havde han om Natten maattet skaale paa Begges Vel. Det sidste Gilde var mig dog yderst interessant, da Thorvaldsen om Natten Kl 12 foreslog os i det fortryllende Maaneskin at besøge Roms gamle Forum og ColliseumVII. Jeg havde tilforn hørt tale om Maanens og den stille Nats besynderlige Virkning paa disse Steder, men saa højtideligt, stort eller med eet Ord poetisk, havde jeg aldrig tænkt mig disse uhyre Lys- og Skyggemasser fra Søjlerne, fra Tempelruinerne, Triumfbuen og fremfor Alt, i og fra Colliseum. Det er et Syn, som kun kan kjøbes ved Rejse til Rom, det kan aldrig ved Beskrivelse tænkes eller føles, og det nydes kun helt, naar man fra Barnsben har maattet gjøre Bekjendtskab med de Gamle og i Tiden har lært at agte og holde af dem. Nærværelsen af Thorvaldsen, som med sin dybe, dæmpede Stemme i den tause Nat gjorde os opmærksomme paa mange Skjønheder, hævede vor stille Nydelse til Fuldkommenhed. Paa Hjemvejen lød besynderlig klare Toner ligesom Klokkeklang fra Ruinerne; de kom fra visse Fugle. Den Nat vil blive mig evig uforglemmelig.

[...]

General Comment

Dette tekststykke beskriver afskedsfesten for Just Mathias Thiele og Hans Christian Holten i slutningen af april 1825.
Der kendes imidlertid to andre kilder, der siges at beskrive samme begivenhed:
Et maleri af Dietrich Wilhelm Lindau, bestilt af Holten, forestiller ifølge Hartmann, op. cit., p. 150, den del af afskedsfesten, der udspillede sig på et romersk osteri med sang og musik.


Dietrich Wilhelm Lindau: Saltarello-dans i et romersk osteri ved afskedsfesten for J.M. Thiele og H.C. Holten, 1827
Afskedsfesten ultimo april 1825 for J.M. Thiele og H.C. Holten, 1827
Olie på lærred, privateje

De afbildede personer omkring bordet er fra venstre: H.W. Bissen, Thiele, Thorvaldsen, Joseph Hermann (med piben), Hermann Ernst Freund (bag Thorvaldsen), Holten og Lindau med skitsebogen for enden af bordet, jf. Hartmann, op. cit., p. 151. Bødtcher er ikke portrætteret i maleriet.

Thiele, op. cit., fortæller en noget anden historie om afskeden aftenen før, han og Holten rejste fra Rom, 2.5.1825:

Med de øvrige Landsmænd samledes jeg om Aftenen. Siden Hjemkomsten fra Neapel boede Chr. Holten og jeg i Via sistina i et Par Værelser over en Kostald. Inventaret, som var flyttet derhen, var vor Eiendom; vore Glas og Foglietter skulde nu bruges for sidste Gang. Festen var veemodig, og Afskedsskaalerne gjorde den tilsidst saa krampagtig, at vi i Exaltationen endte den med at knuse Glassene mod Steengulvet og at hugge Benene af alle vores Stole.

Som det ses, er der så lille overensstemmelse mellem Bødtchers beskrivelse, Lindaus maleri og Thieles beskrivelse, at der mindst må være tale om to forskellige begivenheder. Thiele nævner ingen steder en scene, der kunne minde om Lindaus maleri, der formodentlig heller ikke skal opfattes som 100% dokumentarisk. Fortegningen til maleriet gengiver fx en anden person i stedet for Thorvaldsen (i Kupferstichkabinett, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden). Lindaus maleri kunne altså være en mindre nøjagtig rekonstruktion af afskeden, malet to år efter, den fandt sted.
På det foreliggende grundlag må det formodes, at der var tale om to forskellige afskedsfester for Thiele og Holten. Muligvis beskriver Bødtcher den aften, hvis 1. etape er afbildet af Lindau. Denne aften fandt i givet fald sted tidligere – her dateret til slutningen af april 1825 – end den aften, som Thiele omtaler, og som sandsynligvis faldt på 1.5.1825, da Thiele udtrykkeligt beskriver den som aftenen før sin afrejse.

Bødtchers beskrivelse af afskedsfesten og den efterfølgende nattevandring er et uddrag af hans håndskrevne hæfte: Dagbogsoptegnelser fra Rom 1825-26 m.m., der rummer notater og sange fra hele forfatterens Rom-ophold 1824-35.
Teksten er skrevet af efter Hartmann, op. cit., p. 152.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4480, 4°.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. den danske kunsthistoriker N.L. Høyen og den danske embedsmand Johan Christian Fick, der begge rejste fra Rom primo april 1825.

 2. De to danske officerer F. og B. er p.t. ikke identificeret.

 3. Afskedsaftenen er ikke præcist dateret, men fandt sted april 1825.

 4. Den danske forfatter og Thorvaldsens senere biograf, Just Mathias Thiele.

 5. Den danske præst Hans Christian Holten.

 6. Dvs. lattervækkende, morsomme, og ikke latterlig i den nedsættende betydning, ordet bruges i i dag, se Ordbog over det danske Sprog.
  Thorvaldsen var kendt for at kunne aflevere vitser og bonmot’er med stenansigt, eller “med den tørreste Mine”, som Bødtcher skriver her.
  Se fx den svenske forfatter Per Daniel Amadeus Atterboms karakteristik af Thorvaldsen i hans brev af 14.3.1818.

 7. At besøge Roms antikke ruiner i måneskin var en kendt turistattraktion, se fx 11.2.1819, eller breve af 24.3.1817 og 18. & 22.2.1835.

Last updated 27.03.2020