The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3054 of 10246
Sender Date Recipient
J.L. Lund [+]

Sender’s Location

København

21.7.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

J.L. Lund is going to send one of his paintings to Thorvaldsen. He encloses a letter from Øllegaard Lundegaard, whom he asks Thorvaldsen to help, and a letter to Freund.
 Lund and his wife hope to visit Thorvaldsen in Rome some day. He sends his regards to everyone at Casa Buti and adds greetings from C.W. Eckersberg, J.F. Clemens, and others.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn d 21e Juli
1822.  

Hoistærede Ven.

Da Villena reiser i disse Dage herfra til Florenz, saa griber jeg denne gode Leilighed for at sende Dem det saa længe ventede Malerie, og beder Dem at undskylde, at jeg har beholdt det saa længe, da jeg ikke vidste paa hvad Maade jeg skulde Sende Dem det; og Transporten til Søes er usikker, og til Lands alt for bekostelig. Det har hængt saa længe paa min Væg, at min Kone allerede ansaae det som vores Eiendom, og nu nødigen mister det. At det kunde glæde Dem ligesaameget, tør jeg ikke haabe, men beder Dem, at optage det med Overbærelse i Deres skjønne Samling.
De har efter Deres Tilbagekomst til Rom frembragt saa meget skiønt. Hvem der kunde see det! for det første tør jeg ikke haabe, at see dette Ønske opfyldt, men jeg opgiver aldeles ikke det Haab, at komme tredie Gang til Rom. Jeg har drukken alt for længe l’acqua di Trevi, for ikke at føle stor Længsel derhen tilbage.
Vedfølgende erholder De et Brev fra Mad Lundgaard, hvis Anliggende jeg anbefaler Dem ret meget, da jeg troer at hun trænger til Deres Hielp, og vil nu vente med Længsel paa Svar. Kunde De ikke anvise hende, hvad De har tiltænkt hende paa Academiet, og da kunde disse Penge fradrages af det, De har at fordre for Formerne af Deres Værker ; i saa fald, vilde jeg som Academiets Casserer sørge for, at hun strax fik Pengene udbetalte.
Jeg har bedet Villena om, at sende Dem dette Brev strax efter Ankomsten til Florenz med Posten, og Maleriet med den første Leilighed. Efter dets Modtagelse beder jeg Dem at betale til Freund de 125 Scudi, som jeg har beregnet Dem her, og dertil 4 Scudi, som jeg har udlagt til Mad. Kybritz paa Deres Ordre for Strømperne, altsaa i alt 129 Scudi, hvilke jeg allerede for længe siden har erholdt her, af Freunds Pension. Vedfølgende Brev til Freund, beder jeg at flye ham.
Vi prego di salutare Mad: Uhden e la piccola Elisa, che sarà bella grande adesso, ed anche Sigra Buti, e tutti di Casa, e di pregarli che tenghino in buona memoria.
Min Kone har paalagt mig, at hilse Dem ret meget. Hun haaber med mig, at see Dem engang i gamle Rom.
Med det Ønske at De maatte beholde mig i venskabelig Erindring henlever jeg

Deres hengivne

Luigi Lund

Vi har en varm Sommer, det er næsten som i Rom. idag har vi ikke mindre end 22 Grad i Skyggen. og dertil et Slags Scirocco Luft. Freund vil fortælle Dem hvorledes jeg lever og hvad jeg bestiller.
Eckersberg. Clemens og hele Kiøbenhavn hilser Dem.

General Comment

Apparently, Thorvaldsen did not answer because on 28.11.1822 Lund sent another letter to Thorvaldsen in which he repeated the contents.

Archival Reference
m7 1822, nr. 35
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Casa Buti · Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Anna Maria Buti · J.F. Clemens · C.W. Eckersberg · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Øllegaard Lundegaard · Elisa Paulsen · Anna Maria Uhden
Works
Last updated 07.10.2018 Print