The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3001 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Paris

19.3.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Etatsraad Thorwaldsen / Ridder pp.

Abstract

Payment of the biannual interest of 225 scudi on the loan of 9000 scudi, which Christian (8.) Frederik took from Thorvaldsen, cf. certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

See Original

Paris d. 19 Martz 1822

Hans Høihed befaler mig at tilstille Dem vedfølgende Anviisning paa 225 Scudi Rom. som Beløbet af Renten for et halvt Aar fra 1e. Octb 1821 til 1e. April 1822, af Høisammes Obligation af 1e. April 1821. Anviisningen vil strax blive Dem udbetalt af Dhrr Torlonia Co og jeg beder, at De foruden den Quittering, De meddeler samme, endnu vil tegne paa selve Obligationen at Renten er betalt til 1e. April 1822.

Deres Høiheder befinde sig fuldkommen vel og paalægge mig at formelde Deres bedste og venligste Hilsener. Saavel af Brøndsteds, som af Kochs og Baronesse Pechlins Breve have vi faaet Efterretnng om Deres seneste Arbeider. Hvor gjerne vendte vi ikke tilbage igjen for at gjøre disse Deres yngre Børns Bekjendskab! Aber jetzt hilft kein Maulspitzen, nu maae vi hjem for Alvor; Afreisen er bestemt til 1e. May, men det er endnu uafgjort om vi reise tilbage over Brussel eller om vi tage en lille Genvei over London; i sidste Tilfælde vil Hjemkomsten ikke finde Sted førend i August.

Grev Sommeriva hilser Dem. – Af danske Kunstnere ere her kun Kobberstikkerne Heuer og Sehusen. – Koch har jeg, efter et Brev han tilskrev mig fra Florents, ventet at see her i Febr; han vilde være i Darmstadt d. 18e. Febr og jeg har betimelig skrevet til Prof Moller sammesteds for at formaae Koch til uopholdeligen at komme hertil; men hidtil har jeg ikke hørt det Mindste fra ham, hvilket meget bekymrer mig. –

Jeg beder Dem anbefale mig hos Grev Baudissins. Grev Wulff B. har lovet mig at ville hjembringe de Blade af Rossinis Værk, som efter vor Afreise fra Rom ere udkomne; jeg har 34 og seer med Længsel de følgende imøde. Med de venligste Hilsener til Brøndsted, Freund og vore øvrige Land[s]mænd undertegner jeg mig

Deres oprigtigst og ærbødigst hengivne
Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m7 1822, nr. 16
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Loan at Interest · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Wolf Heinrich Friedrich Karl von Baudissin · P.O. Brøndsted · Caroline Amalie · Christian 8. · Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Elise von Pechlin · Giovanni Battista Sommariva
Last updated 19.10.2016 Print