The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2055 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

9.12.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad og OverbÿgningsDirecteur Hansen! Ved Brev fra Baron Schubart har jeg erholdt Vished om at hans og Thorvaldsens Rejse opsættes til Foraaret, hvilket især er mig kiert med Hensyn til dennes Helbred. Prof. Lund agter da at følge med dem hertil. Gid nu blot denne Rejse efter Hensigten maae udføres. Forandringerne i Thorvaldsens Bolig kan da opsættes til naar Tiden kommer. SlotsCommissionen vil faae Tid til at afhandle med ham om Forskuddet til Indkiøb af Marmor, jeg haaber det er bleven bestemt efter Deres saa veloverlagte Forslag –
Om Udfaldet af Højers Anliggende underretter De mig vel. Det er mig kiert at Coloriten i Lunds Altertavle som det synes har været bedre end paa hans fordums Stÿkker om dette end lader meget at ønske tilbage –
Jeg har tilsendt Academiet nogle Breve Beretninger om Kunstanliggender fra Billedhugger Keller i Rom hvilken Mand jeg ville ønske betænkt med en Gratification –
De ville tillade at jeg ønsker Dem til Lÿkke med den behagelige Foræring De har faaet af Stadens Repræsentantere som et velfortient Erkiendtligheds tegn for Raad og Domhuset –
Har De ikke hørt noget om den for tidlig afdøde Greve J.G. Moltkes Gavebrev til Academiet hvorved 10000 Rigsbdlr efter hans Løfte skulde forsikres samme? Er ej heller Maÿers Legat kommet til Endelighed? Forlad at jeg bebyrder Dem med disse Spørgsmaal men jeg kiender Deres Interesse for Academiet og paaskiønner samme, i det jeg henlever Hr Etatsraad og Overbÿgningsdirecteur Deres


Augustenb. d. 9 Decbr 1818
forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 59
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
C.F. Høyer · J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 03.09.2013 Print