The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5983 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

24.11.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Charlotte Frederikke [+]

Recipient’s Location

Vicenza

Information on recipient

Udskrift: A Sua Altezza Reale / La Principessa di Danimarca / in Vicenza

Abstract

Thorvaldsen thanks Charlotte Frederikke for his pleasant stay at Vicenza and for her motherly solicitude for his daughter. He has not heard from Elisa or from Fritz since his departure, but he is reassured at the thought that they are under her protection. He is confident that the princess will contact him if any problems arise in connection with the young couple’s approaching wedding.

See Original [Translation]

Min naadigste Prindsesse!

Efterat jeg lykkelig er ankommen til Rom, hvor min Tilstædeværelse af flere Grunde var mig af Vigtighed, bør jeg ikke længer opsætte den kjære Pligt at takke Dem ret hjerteligt for de behagelige Dage, som jeg nød under mit Ophold hos Dem; meget føler jeg mig ogsaa Dem forbunden for den moderlige Opmærksomhed, som De skjænkede min Datter, og jeg maa ligeledes i den Henseende bevidne Dem min levende Taknemmelighed. Paafaldende har det været mig, at jeg siden min Afreise aldeles intet skriftligt har hørt, hverken fra Pauelson eller min Datter, saa at jeg i dette Øjeblik befinder mig i fuldkommen Uvidenhed om hvorledes Sagerne forholde sig: imidlertid er jeg fuldkommen beroliget ved Tanken om at min Datter er under en saa høi og ædel Beskyttelse: ligeledes veed jeg, at jeg tør vente saa megen Deeltagelse fra Deres Side at De godhedsfuld ved et Par Ord fremstiller mig Tingenes sande Sammenhæng, i Tilfælde at Giftermaalets Fuldbyrdelse skulde tage en altfor langsom eller skjev Vending: Deres Blik er skarpt, og De veed at skille det Falske fra det Sande.
Fra Rom har jeg intet Nyt at melde Deres Kongelige Høihed, uden at dette Aar sandsynligviis vil bringe usædvanlig mange Fremmede hertil, og at her allerede nu spores en mærkelig Livlighed.
Jeg glæder mig til ret snart at see Dem i vor Midte for personligen at bevidne Dem min dybe Høiagtelse, og ønsker Dem imidlertid at leve lykkelig, og bevare mig i Deres venskabelige Erindring. Maatte jeg tillige bede Deres Høihed at hilse paa det venligste Hr. Doctoren og Frøken Harboe fra

Rom d: 24d Nov: 1832. Deres allerærbødigste
Archival Reference
m28, nr. 82
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele. Dog indirekte i Thiele III, p. 456.
Subjects
Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Thorvaldsen's Children
Persons
Charlotte Harboe · Johann Hartmann · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Last updated 18.02.2020 Print