The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5946 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

24.11.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Den høje Slots-Commission
Udskrift: Til den Høje Slotsbygnings-kommission i Kiøbenhavn par Hambourg Copenhague Danemarc.

Abstract

Takker for to breve fra Slotsbygningskommissionen og for den af Frederik 6. afgivne bestilling på fire statuer til Christiansborg Slot. Thorvaldsen har overvejet at rejse til København i efteråret 1832, men må dog af arbejdsmæssige årsager udsætte rejsen til foråret 1833. I København ønsker han blandt andet at se det gemak, hvor de fire statuer skal opstilles for bedre at kunne udføre opgaven. Sluttelig meddeler han, at Alexanderfrisen, jf. A503, Kristus, jf. A82, Dåbens engel, jf. A112, Døbefont, jf. A555,1-A555,4, og Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, kan hjemsendes med kongens skib i foråret 1833.

[Translation]

I Løbet af dette Aar har jeg af den høje Slotscommission imodtaget tvende meget ærede Skrivelser: den Første med Datum af 21de. August og den Sidste dateret 23 October samme Aar. I den første Skrivelse meddeler den hoje Commission mig Hans Majestæt Kongens allernaadigste Resolution i at overdrage mig Udførelsen af fire Statuer, bestemte til at pryde det Gemak i Christiansborg-Slot, hvor Friesen Alexanders Triumf skal hensættes, og forlanger desangaaende min Erklæring med Hensyn til Statuernes Størrelse og deres Priis; den senere Skrivelse af October underretter mig i Forbindelse med den Første om at en Fregat ventelig vil afgaa i Foraaret 1833 til Middelhavet, og at denne Leilighed tillige kunde benyttes til at hjemføre de af mine for Danmark bestemte Arbeider, som ere fuldførte: den hoje Commission ønsker derfor at vide, hvad jeg til den Tid kan bortsende, og i hvilken Havn, jeg anseer det for mest hensigtsmæssigt at Skibet indløber.

Allerede for længe siden havde jeg indsendt mit ærbødigste Svar paa ovenanførte meget ærede Breve, dersom jeg ikke havde havt det høist sandsynlige Haab, i dette Efteraar at kunde foretaget en Reise til Kiøbenhavn og saaledes personlig at kunde have ordnet det Fornødne; imidlertid indtraf uforudseet Hindringer, som medtog Tiden og gjorde mig min Plan i den sildige Aarstid umulig: jeg beder den høje Commission at antage denne Omstændighed som en fyldesgjørende Aarsag i at jeg først nu indsender mit pligtskyldige Svar.

Med Hensyn til den hædrende Overdragelse af Udførelsen af de fire Statuer, da vilde jeg gjerne at der fra min Side intet skulde mangle for at Arbeidet tilfredsstillende kunde svare, saameget det staar i min Magt til den gode Virkning høje Vedkommende vente sig deraf, og da jeg føler med hvor meget mere Sikkerhed jeg kan naa dette Maal, efter at have gjort mig selv bekjendt med alle Locale Omstændigheder: saa tillade den høje Slots Comission mig, istedet for alt andet Svar, ærbødigst at meddele Samme: at jeg uden for al Tvivl til Foraaret foretager min længe ønskede Reise til Kiøbenhavn, og at jeg haaber, at der for denne Gang intet skal hindre mig, som et Menneske er istand til at forebygge.

Med Hensyn til den høje Commissions sidste ærede Skrivelse, da vilde det vel være bekvemest, dersom Omstændighederne tillode det omtalte Skib at indløbe i Livorno og det vilde glæde mig ved denne Leilighed at kunde hjemsende følgende Arbeider: 1) En Deel af Friesen: Alexanders Triumf; 2) Christus, 3) Tvende Døbefont, og 4) Hele Frontespicen til Frue Kirke i Terra cotta. –

Jeg takker slutteligen den høje Slots-Commission for Dens bestandig hædrende Opmærksomhed imod mig og forbliver med dybeste Høiagtelse:
Rom d: 24de. Novembr: 1832.

Allerærbødigst
Albert Thorvaldsen

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, II. Sager til C-Journalen 1820-33.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 470-472.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Works, Executed in Terracotta
Persons
Frederik 6.
Works
Last updated 07.04.2017 Print