The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3220 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.4.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

Draft letter dated 29.4.1823. Thorvaldsen relates news of the busts of Frederik 6., A859, Marie Sophie Frederikke, A192, Vilhelmine A194, Caroline, A193, Christian (8.) Frederik, cf. A753, Caroline Amalie, cf. A716, and Frederik (7.), A199. In addition, he warmly recommends his assistant Hermann Ernst Freund.

See Original [Translation]
Ds: K. Højhed Prinds Christian Frederik
Til Danmark
Rom den 29 April 1823


Forlængst burde jeg have bevidnet Deres Højhed min sande Taknemlighed for flere naadige Skrivelser og min hjærteligste Lykønskning til Deres og høje Gemalindes Tilbagekomst til Fædrenelandet – men jeg tør stole paa Deres Højheds overbærende Tilgivelse – De veed at jeg ikkun er en temmelig langsom og forsømmelig Correspondent, og De er overbeviist, ogsaa uden Bevidnelse, om min underdanigste Hengivenhed for Dem selv, naadige Herre, og Deres Høje Familie.
Det glæder mig at erfare at det Skib som medbringer Modellerne, som jeg i Kiøbenhavn forfærdigede, af den Kongelige Families Büster, omsider er ankommet til Napoli. De Bemærkninger som Ds Højhed anførte i et af Deres seneste Breve til Brøndsted og som han har meddelt mig, angaaende Prindsesse Wilhelmines Byste, skal jeg ved Udførelsen omhyggelig beagte. – Jeg befinder mig vel og mine Arbejder gaae godt fra Haanden. Et besynderligt Tilfælde som nærved kunde blevet dødeligt, har ikke havt den mindste skadelige Indflydelse paa mit Helbred; ogsaa det Saar som Kuglen gav mig paa to Fingre af venstre Haand er nu lægt og jeg kan igjen bruge Haanden næsten som tilforn.
Mere end enhver anden Sag vilde jeg tage mig den Frihed at anbefale Ds Kongel: Højhed min kjære Ven og Medarbejder Freunds Anliggende. Han har gjort saa betydelige Fremskridt i alle Dele af den svære Konst vi udøve, og er i det Hele et saa opvakt og fortreffeligt Menneske at jeg ikke gjør mere end min Pligt i det jeg paa det Hjerteligste anbefaler ham selv og hans udmærkede Talent til Deres Højheds naadigste Velvillie. Hans Mercur er en meget smuk, en i alle Henseender vellykket Figur; Udførelsen af Deres Højheders Byster i Marmor lykkedes ham til min fuldkomneste Tilfredshed, og den Figur han nu Arbejder paa[,] en af Evangelisterne, lover at blive lige saa fortrinlig i sin Slag som Mercuren; denne sidste vilde jeg langt hellere anbefale til Udførelse i Marmor end den tidligere Eurydice, men det ligger i Sagens Natur at en saadan Figur ikke kan udføres i faa Maaneder og Ds Højhed vil sandelig ikke fortryde det hvis De forunder Freund den i et tidligere Brev ham lovede naadige Understyttelse af 30 Scudi maanedlig i halvandet Aar; ogsaa maatte det tillades mig at bemærke at ingen Billedhugger letteligen vilde kunne fuldende to Byster til den Grad af Udførelse, som Freunds Marmorarbejde af Ds Højheders Portraiter, til ringere Priis end 50 Louisd’orer Stykket. For én Byste udført af mig selv for en Fremmet lader jeg mig stedse betale 100 Louisd’or. – Jeg anfører dette baade med Hensyn paa Ds Højheds egne tidligere Opmuntringer til Freund og paa dette fortreffelige Menneskes grundede Forventninger der ikke kan være heldigere. Hans Skizzer til Forestillinger af den nordiske Mythologie ere ligeledes højst interessante og jeg lover mig af dem noget meget ypperligt til Prydelse for vort Fædreland og til Forøgelse af dets Konstbesiddelser.
Min underdanigste Hilsen bedes formeldt Deres høje Gemalinde. Med de allerbedste Ønsker for Dem selv og høje Familie er jeg stedse, naadige Herre, Deres underdanigst hengivne Tjener Th.

General Comment

This is a draft of the letter dated 29.4.1823. Unlike the final letter, this draft contains more details concerning, among other things, actual prices of works and a passage which elaborates on Thorvaldsen’s recommendation of Freund.
This draft uses the form of address Your Highness, which has been replaced by the more formal Your Royal Highness in the final letter.

Archival Reference
m28, nr. 66
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis P.O. Brøndsted
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 172-174.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Commission for the Danish Royal Family · Christiansborg Palace and Church, H.E. Freund’s Works of Art · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Norse Mythology · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Prices · Thorvaldsen's Works, Executed by Others · Accidental Shot 1823
Persons
P.O. Brøndsted · Caroline · Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · Marie Sophie Frederikke · Vilhelmine
Works
Last updated 31.10.2016 Print