The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3234 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

29.4.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Hans Kongelige Højhed Prinds Christian Frederik til Danmark

Abstract

Thorvaldsen relates news of the busts of Frederik 6., A859, Marie Sophie Frederikke, A192, Vilhelmine A194, Caroline, A193, Christian (8.) Frederik, cf. A753, Caroline Amalie, cf. A716, and Frederik (7.), A199. In addition, he warmly recommends his assistant Hermann Ernst Freund.

[Translation]

Rom den 29de April 1823

Naadige Prinds!

Forlængst burde jeg have bevidnet Deres Kongelige Høyhed min underdanigste Taknemlighed for flere naadige Skrivelser og min hjærteligste Lykønskning til Deres og Høje Gemalindes Tilbagekomst til Fædrenelandet – men jeg tør stole paa Deres Kongelige Højheds overbærende Tilgivelse – De veed at jeg ikkun er en temmelig langsom og forsømmelig Correspondent, og De er overbeviist, ogsaa uden Bevidnelse, om min underdanigst Hengivenhed for Dem selv, naade Herre, og Deres Høje Familie
Det glæder mig at erfare at det Skib som medbringer Modellerne, som jeg i Kjøbenhavn forfærdiget, af den Kongelige Families Byster, omsider er ankommet til Napoli. De Bemærkninger som Deres Kongelige Højhed anførte i et af Deres seneste Breve til Herre Professor Brøndsted og som han har meddelt mig angaaende Prindsesse Velhelmines Byste, skal jeg ved udførelsen omhyggelig beagte. – Jeg befinder mig vel og mine Arbejder gaae godt fra Haanden. Et besynderligt Tilfælde som nærved kunde blevet dødeligt, har ikke havt den mindste skadelige Indflydelse paa mit Helbred; ogsaa det saar som Kuglen gav mig paa Fingeren af venstre Haand er nu lægt og jeg kan igien bruge Haanden næsten som tilforen.
Mere end enhver anden sag vilde jeg tage mig den Frihed at anbefale Deres Kongelige Højhed min Ven og Medarbejder Freundts Anliggender. Han har gjort saa betydelige Fremskridt i alle Dele af den svære Konst vi udøver; og er i det Hele et saa opvakt og fortreffeligt Menneske at jeg ikke gjør mere end min Pligt i det jeg paa det Hjerteligste anbefaler ham selv og hans udmærkede Talent til Deres Kongelig Højheds naadigste Velvillie. Hans Mercur er en meget smuk, en i alle Henseende vel lykket Figur; Udførelsen af Deres Højheders Byster i Marmor lykkedes ham til min fuldkomneste Tilfredshed, og den Figur Han nu Arbejder paa, en af Evangelisterne, lover at blive lige saa fortrinlig i sin slags som Mercuren; denne sidste vilde jeg langt hellere anbefale til udførelse i Marmor end den tidligere Eurydice. Deres Kongelige Højhed vil sandelig ikke fortryde det hvis De forunder Freundt understyttelse til at kunne fuldende den i Marmor
Min underdanigste Hilsen bedes formeldt Deres Høje Gemalinde. Med de allerbedste Ønsker for Dem selv og Høje Familie er jeg stedse, naadige Herre,

Deres underdanigst Tjener
Albert Thorvaldsen

General Comment

There exists a far more detailed draft of this letter, at the end of which Thorvaldsen elaborates on his recommendation of Freund. This expanded recommendation has been deleted in this final version of the letter.

For comments on this letter, see the more detailed draft.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele; det er derimod udkastet til brevet, Thiele III, p. 172-174.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Commission for the Danish Royal Family · Christiansborg Palace and Church, H.E. Freund’s Works of Art · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
P.O. Brøndsted · Caroline · Caroline Amalie · Frederik 6. · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · Marie Sophie Frederikke · Vilhelmine
Works
Last updated 31.10.2016 Print