The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8941 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Puggaard [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med våbenskjold med initialerne HP. Under skjoldet et skriftbånd med inskriptionen: Virtute et Labore; over skjoldet antagelig en fugl.
Poststempler: T.T. HAMBURG 21. Dec. 41. og [AUGSBURG] 26 DEC. 1841. og DIREZIONE DI ROMA 3 GEN. 42. Mht. til stemplet fra Augsburg: Bynavnet lader sig ikke tyde, men stemplet er meget tæt på Augsburg-stemplet på brev af 24.12.1841.

18.12.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Albert Thorwaldsen / aux soins de Mr Kolb / Consul de Würtemberg & / Rome / Italie
franco / frontiers

Abstract

Puggaard writes that they have put the roof tree on Thorvaldsens Museum. He and a few others have celebrated the occasion privately as Jonas Collin was not in favour of a public ceremony. Puggaard saw to it that the workers were also given something to celebrate the day. He also writes that the dining room in the family home has been redecorated and the cast of Thorvaldsen’s frieze Alexander the Great’s Entry into Babylon, cf. A503, put up. On the whole, the family is well, and they would like to hear from Thorvaldsen.

See Original

Kiøbenhavn 18 Decb 1841

Kiære Thorwaldsen

Det glæder mig at kunde underrette Dem om at Deres Museum i Dag er kommet under Tag – hvortil vi intet Haab havde for en Maaned siden da Vinteren begyndte temmelig stræng; men det usædvanlig milde Veir paa den senere Tid har fremskyndet Arbeidet og ved al mulig Anstrængelse er det lykkedes at faae Deres Huus fra oven, beskyttet mod Snee og Regn – som i vores Clima er meget vundet. – I denne glædelige Anledning vilde Clausen og jeg have foranstaltet en lille Høitidelighed som skulde have bestaaet i at Comittens Medlemmer – Deres Venner og Beundrere havde været samlede ved Museet da Krandsen blev heiset – en Sang passende til den festlige Leilighed afsiunget af den academiske Forening o.s.v. men Collin var ikke for det – og vi have saaledes i al Stilhed feiret Dagen mellem os selv: de danske Kunstnere som have været i Rom spiste hos os til Middag tillige med Clausen og nogle andre – vi erindrede saavel Dem som Deres Museum i Champagner og glædede os ved snart igien at see Dem iblandt os. Min Kone havde ladet binde en uhyre stor Krands som var Tagets fornemste Prydelse; Arbeidsfolkene havde faaet nogle Dele hver at giøre sig tilgode for og ved Deres Reise Gilde vil Deres Sundhed ej blive glemt. – Næst efter denne Efterretning troer jeg det vil fornøye Dem at høre at vores Sal nu omsider er færdig og at Deres Alexander Tog tager sig gandske fortræffeligt ud; alle beundrer det herlige Arbeide som ej sidde høyere end at man i Magelighed kan studere det Hele og Enkelthederne i denne herlige Composition.
Min Kone har paa den senere Tid liidt af sin sædvanlige Svaghed men i det hele taget har hun været bedre denne Vinter end hun pleier som maa tilskrives det usædvanlig milde Veir – hun og Maria hilse Dem kiærligst tilligemed mine Sønner og den lille tilkommende Svigerdatter.
Det er vel forgiæves at bede Dem skrive os til hvorledes De egentlig har det, da vi af Aviserne see at De længe har liidt af Forkiølelse; det vilde berolige og glæde os at faae nogen directe Efterretning om Deres Befindende og om vi kunde vente at see Dem til Foraaret, som Rygtet siger. – Min forbindligste Hilsen til Frue Stampe og Deres øvrige Reise SelskabKolb ej at forglemme. Glædeligt Nytaar fra os alle – at De maa leve vel og fornøyet og snart være hos os igien

Deres stedse hengivne
HC Puggaard

à la hôte efter Bordet

[Tilføjet påskrift med anden hånd på “kuvertens” bagside:] Venskabelig hilsen fra A Hage

Archival Reference
m24 1841, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Alexander Frieze, Store Kongensgade 62, Copenhagen · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Ideals of Equality · Journey to Rome, May-September 1841 · Reliefs, Allegories · Reliefs, Classical Mythology · Reply from Thorvaldsen Requested · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
H.N. Clausen · Jonas Collin · Alfred Hage · Marie Høbye · Karl von Kolb · Marie Lehmann · Bolette Puggaard · Niels Rasmussen · Christian Stampe · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Jeanina Stampe
Works
Last updated 02.09.2019 Print