No. 733 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

3.3.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Pisa den 3de Martii 1809.

Jeg tilskriver Dem disse faae Linier min bedste Thorvaldsen blot for at sige Dem kortelig hvad jeg i et længere Brev har sagt Baron Brown, og hvad jeg med forige Post tilskrev Baronesse Humboldt.
Jeg har tilskrevet vor Landsmand D Koes i Neapel for at indbyde ham til at gjennemsee Zoegas Manuscripter og lærde Sager, i hvilken Anledning jeg har skikket ham en Fuldmagt, som dog blot lyder paa hvad som der angaaer denne Sag særsk., uden at han forresten har noget med Dem eller Baron Brown at bestille.
Min Mening er, at den Summa i Contanter som er bleven funden hos den Afdøde forbliver urørt hos Banquier Schulthes indtil vi kan faae Efterretning fra vort Hof som bør bestemme hvad der er Bedst i henseende til denne Capital, og saaledes har hverken De eller jeg noget Ansvar. Desuden er det nødvendigt først at undersøge den salig Mands active og Passive Tilstand for at bedømme Efterladenskabets Beløb, til den Ende, er det at
Hans particulaire Brevvexling, jo før jo hellere maae undersøges, saavelsom alle hans Regneskaber, og derom har jeg indstændig bedet Baron Brown, fordi han har meere Tid, og Erfaring i deslige Sager end De min gode Ven.
Bliver det nødvendigt saa snart muelig at skride til Salget af den usle Mobilier som han har efterladt, paa det at Husleyen ikke unyttig betales af Arvingerne. Jeg kan ingenlunde billige at Laura har borttaget en Deel af Husgeraadet, men eftersom det er skeet maae vi betænke at hun er den ældste Datter, og følgelig lade det være godt for denne Gang, men skulle hun endnu ønske et eller andet saa maae det blot gives hende ifølge Taxation af Periti, for siden at afdrages af hendes Arvepart.
I øvrigt veed jeg intet at anmærke uden at De søger at formaae den gode Baron Brown til at ikke undrage sig for den liden Møye at gjennemsee Brevvexlingen, og opgjøre en Afregning. Alt dette kan skee i nogle faae Timer, og dermed er denne Sag endt, thi hvad Salget af Meubler angaaer, saa er det gandske Mekanisk og koster ingen Hovedbrud, og saasnart dette er skeet, saa er Alting i Orden. De maae søge min gode Thorvaldsen at indprente Laura Godvillighed, og især Erkjendtlighed imod de som giør alt hvad de kan til hendes, og de øvrige Børns Bedste, tillige ogsaa at foreholde hende, hendes Pligter mod den gode Labruzzis Familie, som paa en saa ædel og unyttig Maade har taget hende og hendes Broder i Huuset. Jeg agter selv at tilskrive hende, thi i visse Maader træder jeg i Faders Sted, især fordi jeg nu stræber efter at skaffe hende en Pension fra vort Hof som kan bidrage med tiden til at etablere hende, thi en Pige som har en tusinde Scudi i Dot, og tillige en Pension kani ikke mangle en Etablissement.
Jeg længes ret inderlig efter min Vesta, denne kjere Gudinde som aldrig meer skal vige fra min Side. Min Søster Grevinde Reventlow skriver mig at der i vore lærde Tidender har staaet en stor berømelse om Dem og om Deres Arbejder, blandt hvilke man med største Beundring havde talt om Deres skiønne Døbesteen.
Min Kone befinder sig vel, og hilser Dem ret af Hjertet. Hendes Capel Mester Fiodo er ankommen, og nu gjør hun daglig ret skjøn Musik. Vor kjere og elskværdige Olinto hilser flittigst Jeg beder Dem ogsaa at hilse min gode Ven og Landsmand Hoyer.
Nu da Abildgaard er bleven Ridder af Dannebrog, skulle Hoyer tilskrive ham og gratulere ham. Vil han skikke mig hans Brev, saa skal jeg sende det til Abildgaard, og saaledes koster det hverken ham eller Hoyer noget i Porto –

Deres oprigtige Ven B[aron] de Schubart
Archival Reference
m2 1809, nr. 5
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 124.
Persons
Nicolai Abildgaard · Baron Brown · Vincenzo Fiodo · Caroline von Humboldt · C.F. Høyer · Georg Koës · Carlo Labruzzi · Sybille Reventlow · Jacqueline Schubart · Saverio Schultheiss · Federico Zoëga · Georg Zoëga · Laura Zoëga · Mimma Zoëga
Last updated 10.05.2011 Print