No. 729 of 10318
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Pisa

20.2.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Pisa den 20d Februari 1809

Jeg tilskrev Dem med forige Post min gode Ven Thorvaldsen, og igaar modtog jeg Deres kjære Brev af den 15 Februari. Dr Kohlrausch omstændelige Beretning om vor Zoegas Sygdom og Dødsfald har desto mere interesseret mig, fordi den indeholdt en Art af Biographie over den Afdøde.
Jeg approberer alt hvad De hidentil har gjordt, og at De har bragt saavel det depositum af over 3000 Scudi, som alle Manuscripter forseglet til Baronesse Humboldt, som atter har ladet det bringe hvad Pengene angaaer til Banquier Schultes imod hans Revers, Dette synes mig meget vel, men jeg beder Dem og Baron Brown om, noye at giennemsee alle den Afdødes Papirer, for at kunde giøre Dem en klar Idee om hans aktive og passive Tilstand, og siden nøye at optegne alt. Jeg har bedet Madam Brun om, ikke at iile med at skrive til Danmark at man har funden efter Sal: Zoega en ikke ubetydelig Penge Summe, thi derved ville man afkjøle deres Interesse som jeg har søgt at opvække til de ulykkelige Fader og Moderløse Børns Forsørgelse, Ved at forestille dem uden Evner har jeg søgt at anbefale dem til vor Regjæring. Til Broderen vil jeg skrive, og jeg har bedet Baronesse Humboldt om, at vide hans For og Døbe Navne samt tydelig hans Opholdssted. Jeg vil søge at erfare hvad han har meere under Hænder end de 914 r ?, thi havde han dem den 24 May 1807 saa er det troelig at Zoega ogsaa har ladet hans Gage for 1808 staa hos ham. Jeg agter ikke at tale med Broderen om de 3000 Scudi, og vi maae især søge at udgrandske ved at giennemlæse Papirerne hvor denne Summe kommer fra, og om den maaskee, hvilket jeg dog ikke haaber, er et blot depositum.
At De har taget de lærde Manuscripter i en Koffert, forseglet den og bragt Dem i Baronesse Humboldts Huus, er meget klogt. Da jeg vil ikke at nogen Italiener stikker Næsen i disse Manuscripter, har jeg tænkt at indbyde vor unge skjøndt lærde Landsmand Dr Koes til at gjennemsee disse, og gjøre en nøyagtig Fortegnelse og Classification. Jeg har skrevet ham til i Neapel, og jeg troer derfor at have handlet retteligen fordi sal. Zoega havde meget gode Tanker om denne lærde Landsmand. Han har yttret det til Kohlrausch og i et Brev til mig skriver han ligerviis meget godt om ham. At de 3000 Scudi staae hen frugteløs i nogen Tid, er nok det bedste indtil vi faae at vide hvad man i Danmark agter at gjøre for denne Familie. Desuden havde Faderen levet, saa havde han illigemaade ladet denne Capital ligge som en død Steen, thi han var for frygtsom af Charakter, til at vide at anvende den. Det er bedre at gaae langsomt og sikkert til Værks, end ved Fremfusenhed at vove noget.
Tilgiv disse i hast nedslængte Ord. Jeg agter at skikke Dr Koes en Procura hvad Manuscripterne angaaer.
Jeg omfavner Dem hiertelig

Deres oprigtige Ven
B[aron] Schubart

Hils Hoyer saa flittig! Sig ham hvor meget jeg glædes over at Akademiet endelig har giort noget for ham. Begyndelsen er god, og jeg haaber at det ikke bliver derved –

Archival Reference
m2 1809, nr. 4
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 123-124.
Subjects
Prejudices about Italians
Persons
Baron Brown · Friederike Brun · Caroline von Humboldt · C.F. Høyer · Georg Koës · Heinrich Kohlrausch · Saverio Schultheiss · Federico Zoëga · Georg Zoëga · Laura Zoëga · Mimma Zoëga
Last updated 01.11.2013 Print