The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6114 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

27.4.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Christian (8.) Frederik glæder sig over at skulle gense Thorvaldsen i København til efteråret. Han understreger vigtigheden af at få originalmodellen til portrætstatuen af Caroline Amalie, jf. A164, til København. Hvis en duelig marmorarbejder samt nogle blokke carrarisk marmor bliver sendt med korvetten Galathea til København kunne Hermann Ernst Freund grovhugge portrætstatuen, hvorefter Thorvaldsen kan færdiggøre den. Han glæder sig over, at Thorvaldsen har købt et maleri af Wilhelm Bendz, B197. Thorvaldsens anbefaling af H.W. Bissen vil han lade gå videre til Slotsbygningskommissionen, der skal bruge en billedhugger til at udfærdige frisen til riddersalen på Christiansborg Slot. Korvetten sejler fra København den 1.5.1833 og vil være i Livorno om godt tre måneder. Han hilser fra kongen.

See Original

Hr. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen! Jeg har havt den Fornøielse at modtage Deres behagelige Skrivelse af 6 April og glæder mig til de gode Tidender, den indeholder, især til den Forvisning, De giver mig, at De til Efteraaret vil giensee Danmark, ligesom og, at De agter at fuldende nogle halv udførte Arbeider i Marmor, som hidsendes, hvilket tyder paa den gode Hensigt af et længere Ophold i Fædrenelandet, saaledes som vi alle ønske det.
Den Forsikring, at det Arbeide, jeg venter af Deres Haand, nemlig min Gemalindes Portraitstatue, vil ligge Dem nærmest paa Hierte, er mig Borgen for, at De, uagtet det indtrufne Uheld med Marmoret fra Carrara, vil giøre, hvad muligt er, for at see dette Kunstværk hidsendt. Maaskee det endog kunde være blandt de ovennævnte at fuldende i Kiøbenhavn, hvor det, naar Modellen hidsendtes, vilde findes Arbeidere under Freund, der kunde fremme den i det Raa. At jeg ønsker at benytte denne sieldne Leilighed for at faae Statuen hidsendt, vil De indsee.
Førend Slutningen af Julii kommer Corvetten Galathea ei til Livorno; der er altsaa endnu tre Maaneder til. En Idee vilde jeg dog ved denne Leilighed yttre, nemlig med Corvetten at hidsende en duelig Marmor-Arbeider, der kunde gaae Dem tilhaande og nogle Blokke carrarisk Marmor.
Det vil være en glædelig Tidende for Kunstens Venner, at De har kiøbt Bendz’s sidst udførte Malerie af Kunstneren Fearnley, og det skal blive hensat i Deres Attelier paa Charlottenborg, saasnart det ankommer.
Hvad De yttrer om Bissen, skal jeg meddele Slots-Commissionen, saasnart hans Skrivelse indtræffer. Foreløbigen maa jeg dog yttre, at det, efter min Mening, vil være saare omstændeligt, i Rom at udføre Frisen i Gips, som skal anbringes i Christiansborg Slot, og at det især vil være ønskeligt, at Bissen kiender Stedet, hvor den skal anbringes. Mit Raad vilde derfor være, at Bissen benytter den gode Leilighed med Corvetten til uden Bekostning at reise hertil, og at han udfører sit Arbeide her, hvorefter det jo altid kan staae ham frit for, selv med Understøttelse af det Offentlige, at reise igien til Italien, for der at fortsætte sin Kunstner-Virksomhed. Skulde De dele denne min Anskuelse, da beder jeg Dem at virke til dens Iværksættelse. Bissen maa iøvrigt være Dem høist forbunden for Deres Anbefaling.
Corvetten afseiler paa Onsdag, d. 1. Mai, men da den skal anløbe Tanger, Tripolis og Maltha, saa indsees at den ikke førend om tre Manneder kan naae denne sin Bestemmelse. Den føres af Capitain W. Krieger, en Søn af afdøde Admiral; Næstkommanderende er Capitain Kierulf, begge udmærkede Sømænd.
Det skal glæde mig, snart at høre gode Tidender fra Dem. Hs. Majestæt Kongen har glædet sig over de sidste, jeg meddeelte ham, og Høisamme har paalagt mig at hilse Dem.
Jeg henlever med særdeles Høiagtelse og Venskab, Hr. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen,

Deres forbundne og velvilligste
Christian Frederik

Kiøbenhavn, d. 27 April 1833.

Archival Reference
m18 1833, nr. 45
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 482-483.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Christiansborg Palace, Great Hall · Christiansborg Palace, Great Hall, H.W. Bissen’s Frieze · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Purchase of Paintings · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen as Director · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Marble Carving · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Ships and tribute to the Barbary States · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Wilhelm Bendz · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Thomas Fearnley · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Johan Wilhelm Cornelius Krieger · Kunstakademiet, København · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 25.04.2017 Print