The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4558 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Rødt laksegl med Danmarks rigsvåben omkranset af en elefantkæde med krone.
Poststemplet: “TTRA”, “30AGOSTO” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”.

12.8.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Mr le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danoise / &cc / Franco Ital Grenze.

Abstract

Adler undrer sig over, at Thorvaldsen, trods avertering, endnu ikke har forlangt at få udbetalt de penge, som Christian (8.) Frederik har lånt af ham. Adler bemærker samvittighedsfuldt, at Thorvaldsen så stadig er berettiget til renter.

See Original

Sorgenfrie d 12 Aug. 1828

Høivelbaarne
Herr Etatsraad Thorwaldsen.

Af en Skrivelse fra Gen. Consul Chiaveri har jeg erfaret, at De endnu ikke har forlangt Udbetalingen af de 9000 Scudi, paa hvilke H.K. Høiheds Obligation lyder og at De følgeligen endnu er Prindsens Creditor for denne Sum. Det er mig vigtigt at vide om De maaskee har forandret den Bestemmelse, De i Deres Skrivelse af 9 Decb 1826 havde paatænkt med bemeldte 9000 Scudi, eller om De fremdeles ønsker samme udbetalt; i ethvert Tilfælde maa De have Renter for den Tid, der er forløben siden De opsagde Prindsen Pengene og jeg skal, saasnart jeg bliver underrettet om den Bestemmelse De ønsker at tage give Ordre til at Rentebeløbet bliver Dem udbetalt. Foreløbigen har jeg skrevet til Chiaveri, at hvis De ønsker det, skal han uden at oppebie nærmere Communication, udbetale Dem Renten for afvigte Aar med 450 Scudi mod Deres Quittering.
En Sag som Prindsen ønsker at faa i Rigtighed saa snart som mueligt, er Hjemsendelsen af H.K. Høiheds og Prindsessens Büster i Marmor, som ere bestemte til at pryde et Værelse i den unge Prinds’s Palais. Behag at give Ordre til at disse Büster ufortøvet sendes til Ulrich i Livorno med Anmodning om med første Leilighed at afskibe dem til Kjøbenhavn eller Helsingør, og vær af den Godhed at underrette mig om hvad Prindsen for disse Büster bliver Dem skyldig. I den Forudsætning at det omtrent vil være 100 Louisd’ors, har jeg givet Chiaverj Ordre til, paa Deres Forlangende, at betale Dem denne Sum.
Den unge Prinds’s Formæling vil finde Sted i Begyndelsen af Novb: d.A. Man arbeider af alle Kræfter for at faa Palaiet og Christiansborg færdig til den Tid og jeg troer det vil lykkes. Prindsen paalægger mig at hilse Dem og jeg griber denne Leilighed til at gjenkalde mig i Deres venskabelige Erindring. Jeg henlever med Høiagtelse og Vens[kab]

Deres hengivne
Adler.

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference
m13 1828, nr. 81
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.'s Loan at Interest · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Loans and Bills of Exchange · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Prices · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Frederik 7. · J.C. Ulrich
Works
Last updated 11.10.2016 Print