12.8.1828

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Rødt laksegl med Danmarks rigsvåben omkranset af en elefantkæde med krone.
Poststemplet: “TTRA”, “30AGOSTO” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Mr le Chevalier Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. Danoise / &cc / Franco Ital Grenze.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Adler undrer sig over, at Thorvaldsen, trods avertering, endnu ikke har forlangt at få udbetalt de penge, som Christian (8.) Frederik har lånt af ham. Adler bemærker samvittighedsfuldt, at Thorvaldsen så stadig er berettiget til renter.

Document

SorgenfrieI d 12 Aug. 1828

Høivelbaarne
Herr EtatsraadII Thorwaldsen.

Af en Skrivelse fra Gen. Consul ChiaveriIII har jeg erfaret, at De endnu ikke har forlangt Udbetalingen af de 9000 ScudiIV, paa hvilke H.K. HøihedsV ObligationVI lyder og at De følgeligen endnu er Prindsens Creditor for denne Sum. Det er mig vigtigt at vide om De maaskee har forandret den Bestemmelse, De i Deres Skrivelse af 9 Decb 1826VII havde paatænkt med bemeldte 9000 Scudi, eller om De fremdeles ønsker samme udbetalt; i ethvert Tilfælde maa De have RenterVIII for den Tid, der er forløben siden De opsagdeIX Prindsen Pengene og jeg skal, saasnart jeg bliver underrettet om den Bestemmelse De ønsker at tage give Ordre til at Rentebeløbet bliver Dem udbetalt. Foreløbigen har jeg skrevet til Chiaveri, at hvis De ønsker det, skal han uden at oppebie nærmere Communication, udbetale Dem Renten for afvigte Aar med 450 ScudiX mod Deres Quittering.
En Sag som Prindsen ønsker at faa i Rigtighed saa snart som mueligt, er HjemsendelsenXI af H.K. HøihedsXII og PrindsessensXIII BüsterXIV i Marmor, som ere bestemte til at pryde et Værelse i den unge Prinds’sXV Palais. Behag at give Ordre til at disse Büster ufortøvet sendes til UlrichXVI i Livorno med Anmodning om med første Leilighed at afskibe dem til Kjøbenhavn eller Helsingør, og vær af den Godhed at underrette mig om hvad Prindsen for disse Büster bliver Dem skyldig. I den Forudsætning at det omtrent vil være 100 Louisd’orsXVII, har jeg givet Chiaverj Ordre til, paa Deres Forlangende, at betale Dem denne Sum.
Den unge Prinds’s FormælingXVIII vil finde Sted i Begyndelsen af Novb: d.A. Man arbeider af alle Kræfter for at faa Palaiet og ChristiansborgXIX færdig til den Tid og jeg troer det vil lykkes. Prindsen paalægger mig at hilse Dem og jeg griber denne Leilighed til at gjenkalde mig i Deres venskabelige Erindring. Jeg henlever med Høiagtelse og Vens[kab]

Deres hengivne
Adler.

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference

m13 1828, nr. 81

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Commentaries

 1. Dvs. Sorgenfri Slot i Lyngby, hvor Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie indimellem boede.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Dansk konsul i Rom Luigi Chiaveri.

 4. Thorvaldsen havde 9.12.1826 opsagt det lån på 9000 romerske scudi, som Christian (8.) Frederik 1821 havde lånt af ham, men Thorvaldsen var endnu ikke begyndt at hæve beløbet via det aftalte bankierfirma ved Giovanni Raimondo Torlonia, se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

 5. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 6. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 7. Jf. brev af 9.12.1826 fra Thorvaldsen til Johan Gunder Adler.

 8. Ifølge gældsbeviset skulle Thorvaldsen årligt modtage 5 procent, dvs. 450 scudi, i rente; denne blev udbetalt halvårligt i april og oktober.

 9. Jf. brev af 9.12.1826 fra Thorvaldsen til Johan Gunder Adler.

 10. Der var i alt tre og ikke to terminer i perioden fra Thorvaldsens opsigelse af 9.12.1826 til dette brev af 12.8.1828, hvilket betyder, at Thorvaldsen var berettiget til 675 og ikke 450 scudi i rente, som Adler anfører. Grunden til denne “regnefejl” er endnu uafklaret.

 11. De to marmorbuster skulle have været hjemsendt i 1828, men Thorvaldsen undlod at sende dem med, sandsynligvis fordi han endnu ikke havde modtaget penge for dem.
  Se også referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 12. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 13. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

 14. Christian (8.) Frederik, jf. 753, og Caroline Amalie, jf. A754, se også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 15. Dvs. Christian (8.) Frederiks søn, prins Frederik, der stod for at skulle giftes og indrette hjem.

 16. Dvs. den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich.

 17. Dvs. den franske, internationalt gangbare guldmønt louis d’or, se også referenceartiklen Møntenheder.

 18. Frederik blev gift med Frederik 6.s yngste datter Vilhelmine den 1.11.1828 i Christiansborg Slotskirke.

 19. Dvs. Christiansborg Slot, der blev genopført ved arkitekt C.F. Hansen, se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

Last updated 11.10.2016