The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4152 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

17.3.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The letter expresses dissatisfaction with the number of works for the Church of Our Lady and Christiansborg Palace which are ready to be shipped to Copenhagen. The hope is now that Thorvaldsen will speed up the work in his studios so that a frigate will be able to bring home all the commissions in the spring of 1828 instead of the spring of 1827 as originally planned.

See Original

Kiøbenhavn d. 17 Marts
1827.

H. Etatsraad Thorvaldsen! Underrettet om at ikkun Cariatiderne til Throngemakket ere færdige i Marmor og da Hovedhensigten med at sende en Fragat ind i Middelhavet for at afhente Kunstsager var at see Christusstatuen og Frisen, Alexanders Indtog i Marmor overførte til Kiøbenhavn saa har Hs Majestæt Kongen bestemt sig til ikke at afsende nogen Fregat til Middelhavet iaar, men først næste Aar til den Tid som nærmere skal bestemmes. H. Majestæt har tillige befalet SlotsCommissionen at forespørge hos Dem om alle fornævnte og hvilke Kunstsager i Marmor og Gibs kunne ventes færdige til Afsendelse i Aaret 1828 og til hvilken Tid for at Fregatten derefter kan beordres at indtræffe til rette Tid og Sted i Middelhavet. – Min Anmodning skulle nu være at De af Forkierlighed for de Kunstværker der skulle pryde Deres Fædrelands Hovedstad og som vi alle med Længsel imødesee, vil beordre den største Flid og Anstrængelse anvendt i Deres Atteliers for at de bestilte Kunstværker og isærdeleshed Christus Statuen i Marmor og Frisen til Christiansborg Slot i Marmor maatte være færdige ad Aare 1828. Naar De da angiver til hvad Tid disse Kunstsager og Cariatiderne i Marmor, Apostel Figurerne i Gibs, Candelabrene til Frue Kirke, Figurene til sammes Fronton o.s.v. kunne være færdige og modtages i Livorno vil Fregatten ufejlbarligen møde og Hensigten med denne Expedition fuldeligen opnaaes –

Da jeg tør forudsætte at det vil være Dem behageligt og det tillige vil være gavnligt for disse Kunstværkers Fuldfærdigelse, Indpakning og Forsendelse har jeg under Dags Dato tilskrevet Billedhugger Freund at han maatte forblive i Rom indtil han ad aare 1828 kunde følge Transporten af Kunstsager til Livorno, hvorfra han med Fregatten eller til Lands kunde vende hiem til Fædrenelandet.
Med den Lejlighed der saaledes vil tilbyde sig næste Aar venter jeg ogsaa min og min Gemalindes Büster i Marmor der ere færdige til Afsendelse, og det skulde meget glæde mig hvis en Afstøbning af den modellerede Portrait-Statue af min Gemalinde, som De med saa megen Forekommenhed lover at udføre, kunde medfølge.
Det gode Vidnesbyrd De giver Academiets Eleve Bissen har meget glædet mig, jeg ønsker ham erindret om landsværts at hiemsende Tegninger af hans udførte Arbejder, ligesom og Afstøbninger af samme med Fregatten ad aare.
For Archtect Schmidt er aabnet en Subscribtion for at fri ham for den Forlegenhed hvori han for Tiden befinder sig, og Academiet har subscriberet 100 Species. Giennem Fonden ad usus publicos er ham bevilget en Rejse Understøttelse.
Udtællingen af den Sum De havde staaende hos mig er foranstaltet giennem Banquier Torlonia. Ligesom min Cabinetssecretair har anmodet Dem om saavidt muelig efterhaanden at hæve den Sum der saaledes er sadt til Deres Disposition hos Torlonia saaledes ønsker jeg ogsaa ved Deres Qvittering for de hvergang modtagne Summer at underrettes om naar De haver hævet disse –
Deres Hensigt at lade støbe et Monument i Bronce ligesom ogsaa for egen Regning at lade udføre flere Arbejder i Marmor er den store Kunstner der fremfor alt elsker sin Kunst værdig og blandt alle Samlinger De efterlader vil vist ingen i Værd overgaae de Kunstskatte som skyldes den Aand der besieler den uforlignelige Kunstner vi med Stolthed nævne som Landsmand og som vi saa gierne personligen vilde giensee i Fædrenelandet. Gid dette Haab engang kunde opfyldes!

Jeg nævner mig H. Etatsraad Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste

Christian Frederik

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 28
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 307-309.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christian 8.'s Loan at Interest · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Loans and Bills of Exchange · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Statue of Caroline Amalie · Portrait Statues, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Works, Reminders for · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Johan Gunder Adler · H.W. Bissen · Caroline Amalie · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Ole Jørgen Schmidt · Slotsbygningskommissionen · Giovanni Raimondo Torlonia
Works
Last updated 06.01.2017 Print