The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4151 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

17.3.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Concerning the way in which Thorvaldsen’s loan to Christian (8.) Frederik is to be paid back through the banker Torlonia.

See Original

Kjøbenhavn d. 17 Martz 1827

Høivelbaarne Herr Etatsraad Thorvaldsen
Jeg sender Dem herved et Brev fra H.K. Høihed, til hvilket jeg kun har at tilføie, at der er nogen Uoverensstemmelse mellem Prindsen og Torlonia angaaende Maaden at beregne Renterne paa. Torlonia vil have Renter fra 10 febr af enten De hæver Pengene eller ikke; Prindsen vil kun betale Renter fra den Tid af, da De virkelig modtager Pengene og af saa stor Sum, som De modtager. Da Torlonia anfører som Grund, at han ikke veed naar De vil forlange Pengene og derfor immer maae have dem paa rede Haand, saa kunde De, Herr Etatsraad, meget lette Forhandlingen, hvis De vilde love Chiaveri at give ham Varsel 14 Dage eller en Maaned iforveien hvergang De vil hæve nogen Sum.
Det vil for Levende og Dødes Skyld være nødvendigt at De hvergang De lader Dem en Summe udbetale af Torlonia, afskrive den paa Obligationen, og naar hele den paalydende Sum er betalt, vil De behageligst tilsende mig den, forsynet med Deres Quittering.
Prindsen vil have underrettet Dem om at Fregatten ikke afgaaer førend til næste Aar i det Haab at Christus-Statuen til den Tid kan være færdig i Marmor saavelsom Frisen o.a.m –

Prindsessen og Frøken Walter[s]dtorff paalægger mig at hilse Dem paa det venligste.

Jeg anbefaler mig i Deres vedvarende Venskab som Deres

ærbødigst hengivne
Adler.

General Comment

Sagen handler om det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen med gældsbeviset af 1.4.1821, og som nu skal tilbagebetales til Thorvaldsen via bankierfirmaet ved Giovanni Raimondo Torlonia.

Se også referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 27
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christian 8.'s Loan at Interest · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Loans and Bills of Exchange · Reliefs, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Caroline Amalie · Luigi Chiaveri · Christian 8. · Giovanni Raimondo Torlonia · Marie Walterstorff
Works
Last updated 27.04.2015 Print