The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1221 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

3.2.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

København, 3.febr. 1813.

I underdanigst Svar paa Deres Høyheds naadige Skrivelse af 17. f. M. angaaende Oplysning om de Aarsager, der hidtil har udsat Commissionens Brev til Professor Thorvaldsen betræffende hans Hjemkomst m. m., giver man sig den Ære at melde: Af Brev fra Cancellieraad Christie erfares det, at blant de flere Vanskeligheder, som møde ved at skaffe de udbrudte hvide Marmor Blokke hertil, er ogsaa denne, at Christie nu erklærer, han ikke med egne Folk kan frembringe den store Blok fra sit Leye ved Brudet til Stranden, for derfra i en Pram at transporteres til Bergen, men foreslaaer, at af Garnisonen i Bergen dertil maatte blive commanderet det behøvende Mandskab. Efter den opgivne Størrelse vil til denne Marmor-Bloks Frembringelse paa jevn Vey udfordres omtrent 100 Mand, og at disse forsynes med de fornødne Løbebroer, Ruller og mere, samt anføres af en sagkyndig. Under 30. f. M. har Commissionen i allerunderdanigst Forestilling andraget denne Sag for Hans Majestæt og indstillet, om den desangaaende maatte være bemyndiget at correspondere med den commanderende General Nordenfjelds, og saasnart man herpaa erholder Hans Mayestæts allerhøyeste Resolution, skal vi give os den Frihed derom underdanigst at gjøre Indberetning. Da det kan befrygtes, at det formedelst Fjendtlighederne vil kunne blive vanskeligt at faae Marmoren herned til Sommeren, formeener man, at Professor Thorvaldsen, indtil den ankommer, kunde finde Beskjeftigelse ved at modellere og afstøbe i Gibs Figurerne, som og udføre Bas Relieffen i Frontespidsen til det nye Raad- og Domhuus, samt at componere og modellere forskjellige Figurer og Bas Relieffs til Decoration i det nye Slot, for siden efter Omstændighederne at kunne udarbeides i Marmor; saa har man tilskrevet ham saaledes, som af hoslagde Gjenpart naadigst vil erfares. Hans herpaa forventende Svar og det videre, som maatte passere til denne Commissionen saa vigtige Sags Fremme, skal man ikke undlade, saasnart Underretning derom kommer os til Hænde, underdanigst til Deres Høyhed at indberette.

Underdanigst.

Reventlow. Hauch. Knudsen. C. F. Hansen. Larssen.

/Hoë.

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 439, p. 145-146.

Subjects
Commission for Christiansborg · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Purchase of Marble · Weights and Measures · Marble Carving · Norwegian Marble
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 23.01.2015 Print