The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1222 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Forsegling med dækpapir.

6.2.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsr. Profeseur Thorvaldsen / Chevalier de Dannebrogue / à / Rom-e-
Tilskrift: Til / Hrr Profeßor Thorvaldsen ’/ Ridder af Dannebrog –.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Med Bekymring har Commißionen erfaret de Vanskeligheder Tids Omstændighederne lægge i Veyen for dens og hver Kunst Elskers Ønske, at kunne have den hvide norske Marmor her ved Hrr Profeßorens forventede Hjemkomst, hvortil Hans Mayestæt Allernaadigst har tilladt os at gjøre de nødvendige Forberedelser. Brudets Eyer, Cancellie Raad Christie, har erklæret han ikke med egne Folk kan skaffe Blokken fra sit Leye til Stranden, for der fra at bringes til Bergen og ved Skibsleylighed til Kjøbenhavn. Commißionen har nu derfor allerunderdanigst andraget denne Sag og udbedet sig Tilladelse til at maatte correspondere med den commanderende General Nordenfjelds angaaende det behøvende Mandskab af Garnisonen i Bergen til ovenmeldte Øyemeed. Saasnart vi kun have grundet Formodning om at kunne vente Marmoren hertil, ville vi ikke undlade derom at meddeele Hrr Profeßoren Underretning; men da de fjendtlige Skibe forhindre og foruroelige al Communication til Søes imellem Danmark og Norge, forudsee vi destoværre, at nogen Tid vil kunne medgaae, forinden Skibsleylighed vil træffes, hvormed man uden at staae Fare for Opbringelse, kan skaffe Marmoren herned. Commißionen har troet, at skulde man end ikke være saa heldig at have Marmor til den Tid man efter Hrr Profeßorens behagelige Yttring tør vente Deres Hjemkomst, vil De kunne finde Beskjeftigelse ved, indtil Marmoren ankom, at componere og forfærdige Modeller samt afstøbe i Gibs Figurerne i Nicherne og, under Deres Anførsel at lade udføre Arbeidet til Frontespidsen til Raadhuset, ligesom og forskjellige Figurer og bas relieffs til Slottets Decoration, med andre Arbeider som ikke høre under denne Commißions Reßort, for, naar Marmoren ankommer derudi at kunne udarbeide en Deel deraf. Ved Hrr Profeßorens forventende Svar, udbeder man sig tilkjendegivet Deres Tanker desangaaende, og ønskede Commißionen sig underrettet, om De ikke formeener at een af Deres Arbeideres Medbringelse vil være tilstrækkelig, da en sig her opholdende Italiener vilde kunde gaae Dem til Haande, samt hvad De anseer, at denne Arbeider her dagligen maatte have, eller hvorledes han skulde betales og hvad hans Hidreyse kunde formodes at ville koste. Det bliver en Selvfølge, at angaaende Omkostningerne ved Hrr Profeßorens Reyse og Ophold her, samt Deres midlertidige Tab ved Academiet St Lucca, herfra vil blive forelagt Hans Mayestæt allerunderdanigst Forestilling. Saaledes vidste denne Commißion og at ved Academiet paa Charlottenborg findes Attelier og Boepæl for Dem. Saasnart nogen Leylighed til Marmorens Erholdelse maatte tilbyde sig, skal man ikke undlade at tilkjendegive Dem samme, imidlertid seer Commißionen Hrr Profeßorens Svar herpaa i Møde og glæder sig i det Haab, at Fædrenelandet kunde beriges ved Arbeider fra Deres Haand.

Kiøbenhavn i Commißionen angaaende Slottets samt det nye Raad og Domhuses Opførelse, den 6. Februarii 1813 –

C.D.F. Reventlow Hauch Knudsen C.F. Hansen Larssen


/ Holm

Archival Reference
m3 1813, nr. 2
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 225-227.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Requests to Come to Denmark (until 1819) · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 03.09.2013 Print