The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9911 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

24.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af notatet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this note is not available at the moment.

[Med en anden hånd end brevskriverens:]
Protocolbilag Nr 198 fremlagt i afgangne
Conferentsraad Thorvaldsens Bo den 30te Aug.
1845

[med Collins hånd:]
Hr Justitsraad Thiele, der anbl. denne Fordring paa Portraitstatuen af Fÿrstinde Bariatinsky, veed bedst Beskeed, bedes at meddele sin Erklæring derover.

d. 24 Juli 1845

Collin

[med Thieles hånd:]
Om denne Sag har jeg aldrig af Thorvaldsen kunnet faae anden Oplysning, end at “man ikke har villet have den (Statuen) og derfor er den bleven henstaaende”. Rimeligviis har Th. modtaget den 1st Trediedeel af Betalingen, da Contracten var afsluttet. Ved Bestillerens Död frafaldt Grevinden Betingelserne, da hun vel ikke vilde udbetale det [xxxxge] for sin egen Statue. Det maa da vel komme an paa hvad der forefindes i Correspondancen, og dette haaber jeg senere at kunne meddele, men for Øieblikket forekommer det mig, at det alt indbetalte maa være hiemfalden til Thorv. som ikke har kunnet være tient med, at man lader ham blive siddende med en i Marmor udført Portraitstatue saa at Sagen, nu da en ny Kiøber indfinder sig, maa være at behandle, som om aldeles intet var indbetalt.

Thiele

General Comment

Dette notat refererer til brev af 23.7.1845.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 93
Persons
Jonas Collin
Works
Last updated 07.01.2013 Print