The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8904 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

5.10.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: DHrr Prof Clausen og JustR. Thiele

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

  Ved Licentiat L. Müllers Beretning og Forslag bemærkes:
ad 1. Gross. Puggaards [xxxx] Paastand og min Benægtelse ere lige kraftige; jeg vil ej spilde et Ord derpaa. Da han staaer omtrent i samme Relation til Thorvaldsen, som Fru Stampe, og hun intet betaler for de Afstøbninger, hun forlanger og faaer, saa mener jeg at man kunde lade ham være aldeles ukrævet for det han har faaet. Det Hele dreier sig om en Bagatel. Afgiørelsen kunde i al Fald udsættes til naar Comiteen samles in pleno.
2. Til større Arbeider kunde jo henregnes de, hvor Formen kostede f Ex. 40r og derover. Lic. Ms Forslag bifaldes iøvrigt.
3. At Museet haver en Deel (f Ex ⅓ Deel) af sit Udlæg godtgiort i denne Anledning, finder jeg i sin Orden.
4 Bifaldes, under Hr Schous Tilsyn.
5. ligel. med den fornødne Forsigtighed under sammes Control


Et Brev fra Geh. R. Minister Gr Moltke og ConfR. Holten med 2760r til Basrelieferne for Frue Kirke vedlægges.

5 Oct 1841       Collin

Vertetus:

Enig med Hr. Conf. R. Collins foranstaaende Bemærkninger, foreslaaer jeg følgende Forandring af den omhandlede Artikel:

“Naar der af hidtil ikke afformede Arbeider ønskes Afstøbninger, vil Afformninger blive udført, saafremt Vedkommende er villig til at tilskyde ⅓ af samtlige til Arbeidet efter den foranførte Beregning medgaaende Omkostninger, og en Form ikke koster over 40 Rbdr. I andet Tilfælde forbeholder Comiteen sig at tage Sagen i nærmere Overveielse.”

H. N. Clausen

Jeg har intet at tilføie og er af samme Mening som mine Hrr Colleger i henseende til foranførte Yttringer

Thiele

Meddeelt Licent. Müller, d. 9 Oct 1841

C. C. Th.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 82b
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Hans Puggaard · Christine Stampe
Last updated 17.01.2019 Print