The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8903 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Müller [+]

Sender’s Location

København

2.10.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens / Museum.
Tilskrift: Til Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Følgende tager jeg mig den Frihed at tilstille den ærede Comitee for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum til Afgiørelse.

1. Om der maatte tages en Bestemmelse med Hensyn til Grosserer Pugaard, der har afslaaet at betale Afstøbningerne af de 21 ovale basreliefer, i den Formening, at han, ifølge Aftalen med Hr Conferentsr. Collin, mod at betale det halve af hvad Formerne kostede, skulde have Afstøbningerne gratis.

2. Om det ikke vilde være hensigtsmæssigt, for i Fremtiden at undgaae lignende Misforstaaelser og Forespørgsler ved hver enkelt ny Afformning, i medfølgende for Afstøbningsvæsenet forfattede Reglement nøiere at bestemme eller forandre det 2det Punkt B, der baade er utilstrækkeligt og utydeligt. Der burde formeentligen fastsættes, hvor stor en Deel af de til Afformningen medgaaende Udgifter, der burde udredes, ligemeget om af 1 eller 5 Subskribenter, og det baade ved større og mindre Arbeider, saa at det maaskee tillige angaves, at ved større Arbeider forstodes de, hvis Afformning vilde koste saa eller saa meget.

3. Om det ikke ansees for passende, at endeel af Udgifterne ved de Former, der af Prof. Hetsch bestiltes i Anledning af at nogle Værelser paa Christiansborg Slot skulde decoreres, forlangtes godtgjort. Det er Formerne af de 7 basreliefer No 33-39 paa medfølgende trykte Fortegnelse.

4. Om det paa Christiansborg Slot sig befindende Marmorbasrelief: en hvilende Dødens Genius, maatte blive afformet, da denne Figur vistnok maa ansees for een af Thorvaldsens skønneste og udtryksfuldeste, og jeg har bemærket at de fleste af dem der have besøgt Museet med særdeles Interesse og Beundring have dvælet ved dette Værk. Flere har jeg maattet love at underrette om naar der var en Afstøbning at erholde af det.

5. Om de Værker, der haves i Marmor i Localet paa Christiansborg Slot, maae udleveres Gipseren til Afformning, naar der skulle giøres nye Former, hvilke vistnok ved at tages over Marmoret ville blive bedre end ved at tages over Gips Afstøbninger.

ærbødigst
L Müller

Kiøbenhavn d 2den Oct. 1841.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 82
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Hans Puggaard
Last updated 17.01.2019 Print