The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8566 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

21.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At Petersen paa Kastrup vedbliver at levere Kalk til Museet, saalænge han opfylder sine Forpligtelser, derimod veed jeg intet at erindre.

d. 21 Spt 1840
Collin

Hr Etatsraad Mundt
– Justitsraad Münter
– Professor Hetsch
– Capitain Sibbern
– Grosserer Lund
– Theater Maler Lund – (bortreist)


Der kan efter min Mening intet være imod, at Andrageren vedbliver at levere Kalk for det Første indtil Commissionen holde[?] et Møde, som vel snart kan ventes.

21 Sept 1840 Mundt


Heri enig Münter

Ligeledes enig J. H. Lund

verte

Idet jeg tiltræder [Hr] Etatsraad Mundts Mening angaaende Kalkleverancen, tillader jeg mig at bemærke, at jeg ikke vil kunde deeltage i Nogen Møde i denne Uge, idet jeg reiser iaften til Basnæs, hvorfra jeg først paa Tirsdag d: 29 Sept kommer tilbage.

Hetsch

Af Herr Etatsraad Mundts Mening

G. Sibbern

Meldt Inspect. Bindesbøll s. D.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 60
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 19.08.2011 Print