The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8567 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 24.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Magistraten i Kbh.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I det af Confrd. Thorvaldsen inder 5 5 Dec 1838 oprettede Testament, som er i den ærede Magistrats Værge, er i den 4dePost bestemt, at den for hans Dattersønner, Albert og Carl Paulsen, hos Handelshuset Conrad Heinrick Donner i Altona til Forrentning hensatte Capital, oprindelig 12000 Specier, skal; efter hans Død, eller ogsaa forinden hvis han skulde finde sig dertil foranlediget, indsættes i Kbh. Overformynderie for der at giøres frugtbringende og accumuleres indtil de Paagieldende havde opnaaet det 18deAar.

Da Confrd. Th først i denne Maaned havde besluttet at reise til Rom, tilskrev han CfR Donner, at han nu agtede at indsætte bemeldte Capital i Kbh. Overformynderie, og anmodede samme derfor om at tilstille mig samme, hvorhos han overdrog til mig at besørge den indsat, som meldt, i Overformynderiet. Med forrige Post har jeg modtaget Capitalen i Statspapirer, nemlig for Albert Paulsen 15900 og for Carl Paulsen 14200. samt i rede Penge omtrent 100 dlr[?].

Min tienstligeBegiering, paa Confrd Ths. Vegne, til den ærede Magistrat er altsaa ved at der maatte behagelig det snarest muligt føies Anstalt til bemeldte Efteretnings Modtagelse efter den I Testamentet angivne Bestemmelse –

En Specification paa Efteretningerne vedlægges.

Kbh. d. 24 Sept 1840

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 175
Last updated 17.02.2012 Print