The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8568 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

25.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Den i Overeenstemmelse med allerhøieste Resolution af 13de Novbr: 1839 nedsatte Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Idet vi indsluttet tilstille den ærede Commission en verificeret Udskrivt af Protocollen, der indeholder den i Samling af Communalbestyrelsen med velbemeldte Commission og hvortil Committeen for det Thorwaldsenske Musæum var anmodet om tillige at give Møde, under 19de dennes tagne endelige Beslutning med Hensyn til de flere i Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 1ste samme Maaned omhandlede Puncter, betræffende Bygningsarbeidet ved Musæet, undlade vi ikke tjenstligst at remittere de medfulgte 15 Tegninger med tilhørende 10 Stk. specielle Overslag.

Forsaavidt der i bemeldte Udskrivt sub Litr. C, 4de Post N. 2 bemærkes, at undertegnede Schäffer har formeent, at det i Henseende til Skorstenenes Dimension burde forblive ved Brandforordningens Bydende /: Fordn: af 1 Novbr. 1805 §6 Litr. c:/ finder jeg mig pligtig til her at tilføie: at da Dispensation vel alene kan gives af Hans Majestæt paa det Danske Cancellies Forestilling, saa har jeg med Magistratens Indberetning af Dags Dato til Cancelliet ladet følge et Bilag, hvori jeg har forklaret min ovennævnte modsatte Formening.

Kjøbenhavns Raadstue, den 25de Septbr. 1840.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Dahl Driefer

/[xxxxxxx]

[tilføjet i venstre margen:] Modt. d. 26 Spt 1840

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,61
Last updated 18.07.2011 Print