The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6514 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

7.8.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

København.

Information on recipient

Ingen Udskrift.
Tilskrift: S T. Hr Professor, Billedhugger H. Freund.

Abstract

Thorvaldsens rejse til Danmark trækker ud, og han beder derfor Freund om at give ham en detaljeret fortælling om de hjemsendte kunstværkers skæbne; hvad er udpakket, hvor er de placeret, hvordan er tilstanden? Han beder desuden Freund forhøre sig om, hvorvidt hans datter Elisas medgift er bragt i orden, dvs. om den danske regering har indsat pengene i Nationalbanken som aftalt? Han skal bare svare med et “ja” eller “nej”. H.W. Bissen er netop rejst til Danmark, og han kan fortælle detaljeret om, hvordan det står til i Rom. Selv ønsker han at høre nyt om Freunds liv; det er så længe siden, han har hørt fra ham.

[Translation]

Rom d. 7de. August 1834.

Kjære Hr: Freund!

Da det lader til at min Afreise til Danmark endnu drager sig længere ud, og der under disse Omstændigheder ere adskjellige Ting i Hjemmet, som jeg ønskede mig en nøjagtig Efterretning om, saa sender jeg Dem disse Linier med min hjerteligste Hilsen og med Bøn om at de i saa Henseende venskabelig vil være mig behjælpelig. –
Jeg veed nemlig Ingen til hvem jeg kunde henvende mig bedre end til Dem for at modtage en omstændelig Beretning angaaende mine hjemsendte Arbeiders Skjæbne i Kiøbenhavn, hvad der er udpakket og hvad der endnu henstaar og hvor ? hvad der har lidt ved Transporten – kort sagt: en detailleret Fortælling af det Hele, hvilken De som min Ven og som den, der kjender Forholdene bedst vilde være istand til at give mig.
Foruden dette Andragende beder jeg Dem at vise mig nok en Godhed. Min Datters Giftermaal har næmlig gjort mig det særdeles magtpaaliggende at indsætte saa hurtigt som mueligt 20,000 Spec: i Nationalbanken. Jeg har i den Anledning ført Brevvexling med Hr: Konferentsraad Collin og Andre og opskrevet hvad mig tilkom i Hjemmet for leverede Arbeider, for saaledes af Regjeringen at faa denne Sum udredet, idet jeg tillige androg paa den Sikkerhed Regjeringen stedse vilde have i mine andre Arbeider, i Tilfælde at mit Tilgodehavende blev ringere end den omtalte Summa, der desuden forblev i Landet.
Jeg har imidlertid intet bestemt Svar modtaget, og da Tiden er mig om at gjøre, beder jeg Dem kjære Ven igjennem Vedkommende at erkyndige Dem om denne Sags Udfald: jeg ønsker kun et Ja eller Nej, forat jeg, i Tilfælde at Regjeringen nægter mig mit – jeg synes billige – Ønske, selv kan igjennem andre Veje faa denne Pengesag bragt i Rigtighed. –
Jeg veed kjære Hr Freund at De ikke unddrager mig Deres gode Bistand i disse tvende Anliggender, og jeg ønsker mig en Leilighed til at vise Dem hvor redebon jeg er til enhver Gjentjeneste. –
[Den resterende del af brevet er ikke konciperet af Ludvig Bødtcher, men skrevet af Thorvaldsen selv:]
Hr: Bissen rejste fra Rom d. 2 August, han vil best kunde fortælle Dem hvorledes det gaaer til her i Rom. Jeg ønskede at vide hvorledes det gaaer Dem Gode Ven jeg har saa lang tiid ikke hørt noget fra Dem. Gud give det maatte gaae Dem saa vel som det ønskes af Deres hengivne Ven

Thorvaldsen

General Comment

Kunsthistorikeren Julius Lange skriver, at koncipisten er Ludvig Bødtcher, kun den sidste passus: “Hr: Bissen rejste fra Rom…[etc.]” er skrevet af Thorvaldsen selv; jf. Lange, op. cit.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD XVII.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Other references

  • Julius Lange: ‘Tre utrykte Breve fra Thorvaldsen’, in: Georg Brandes & P. Købke (ed.): Udvalgte Skrifter af Julius Lange, København 1900, p. 131-132 (hvor brevet er gengivet).

Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833
Persons
H.W. Bissen · Jonas Collin · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen
Last updated 12.06.2020 Print