The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 146 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

12.10.1799 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, skønt der først har stået 1789, som er blevet rettet til 1799. På et sandsynligvis senere tidspunkt er der tilføjet (98) i parentes ovenover 1799. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det korrekte år er 1799, da brevets modtagelse nævnes i Kunstakademiets dagbog 25.11.1799. Samme forveksling af 1789 og 1799 optræder også i Thorvaldsens brev af samme dato til Abildgaard.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Both Thorvaldsen’s semi-annual report to the Royal Danish Academy of Fine Arts and the works he was to send have been delayed due to the war. He has made half-size copies of the head of one of the Dioscuri, Pollux, and the whole figure of the same. He intends to send these works along with the marble busts of Homer and A.P. Bernstorff to the Academy for its evaluation. He requests the Academy to prolong his grant so that he can either remain in Rome or study works of art in other places on his way home if war breaks out again.

[Translation]

Rom d. 12de october 1799

Underdanigst Pro Memoria!

Formedelst den lange Beleiring som vi her har været i, har ieg ikke kundet opfylde min Pligt og underdanigste Skyldighed at tilskrive det Kongelige Academie og skikke samme noget af mit Arbeide. Da tiderne nu har andert sig, saa giver ieg mig den Ære at melde Academiet at ieg har copert Hovedet af Pollux paa Monte Cavallo som ieg har modellert halv Størrelse efter Gibs Originalen. Siden har ieg bekommet tilladelse at staae i Palais Consulta hvor ieg har coperet hele Figuren af samme i halvnaturlig Størrelse, som ieg har ladet forme og indpakke tillige med Homers og salig Bernstorff Büster i Marmor for at sende dem med førsteleilighed til det Kongelige Academie, ønskende at samme maatte imodtage mine her udførte Arbeider med lige Godhed som De forhen har anseet mine ufuldkomne Forsøg.
Min Skiebne har vildet at ieg skulde komme til Rom og der opholde mig i tider som for Konsten har været saare ugunstige, og endnu veed ieg ikke hvad man forfremtiden kan love. Dog synnes det at man kan haabe at freden vil vende tilbage og Konsterne her nyde samme Rolighed og Sikkerhed som tilfaaren. Skulde dette Haab blive opfyldt da vilde ieg ivrigst ønske at kunde her fortsette min Studie, men dersom nye uroligheder skulde betrue denne Bye, da maatte ieg søge at komme bort herfra saa snart de Arbeider som ieg har nu under Hænder tilader det. I den ene saa vel som i den anden fald forlader ieg mig paa at Academiet gunstigst vil understøtte mig, enten til at blive her eller til at forretage Hiemreisen saaledes at ieg under Veis opholder mig paa de Steider som i Henseende til Konsten fortiener en Reisendes Opmerksomhed.

Underdanigst
B. Thorvaldsen

General Comment

Regarding receipt of this letter, the journal of the Academy of Fine Arts of 25.11.1799 (The Danish National Archives, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) reads: “Since the last meeting, the following letter, dated Rome October 12 1799, has arrived from the pensioner Thorvaldsen in Rome.” Then the above letter is quoted, and the academy secretary continues: ”It was then resolved to grant Thorvaldsen another two years with the stipulation that the pension for the last of these two years be spent on his return journey.”
The Academy of Fine Arts granted Thorvaldsen’s application in letter of 3.12.1799.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1799, II, nr. 41.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 142-143.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Copying Antiquity · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity
Persons
Nicolai Abildgaard
Works
Last updated 17.07.2017 Print