The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 145 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

12.10.1799 [+]

Dating based on

Brevet er dateret med årstallet 1789, men dette er en fejlskrivning af Thorvaldsen. Af sammenhængen fremgår det utvetydigt, at året er 1799. Thiele, 1831, note 70. p. 155, angiver dog året som 1798, men dette beror ligeledes på en fejllæsning af sammenhængen.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Høistærende Hr Justidsraad / Abildgaard
Udskrift: A Monsieur / Monsieur N. Abildgaard / Professeur et Conseiller de / l’Academie des beaux arts / a / Copenhague. / Franco Trento.

Abstract

Thorvaldsen thanks Abildgaard for his support. He tells him that many of the Roman art collections have been drained of masterpieces primarily by the French. Neapolitan troops have once again conquered Rome. Thorvaldsen wishes to remain in the city, but if the war continues, he will begin his journey back to Denmark in the spring of 1800. He will send a crate with art works to the Royal Danish Academy of Fine Arts as soon as possible. He inquires about the crate he sent in 1798 and offers to execute commissions for Abildgaard in Rome.

[Translation]

Rom d. 12de October 1789

Høistærende Hr Justidsraad

Den 5d: October bekom ieg Brev fra min Fader af 20 Maj, hvoraf ieg med stor Glæde seer at De befinder Dem frisk og vel. Derres sædvanlige Godhed for mig og mit Vel, har paa nye Rørt mig, og de som min Velgiøre bliver altid en hellig errindring for mig saa lenge ieg lever. Jeg har ikke meget behageligt at ommælde, thi i al den tiid ieg her har tilbragt har ieg oplevet en Nyhed efter den anden, men ingen af dem til Konstens Fordel. Roms Tab har væet udhyre fra alle Sider, Museerne og Kirkerne er de beste Konst Verkker borte og Privat Gallerrierne som Corsini[,] Colonna[,] Borghese og andre har solt de beste af deres Malerrier. vem som har haft Penge nok i denne Tid har kundet kiøbt mange smukke Ting for got Kiøb. men som di franske Comiserer var di eneste der havde Penge saa har de og været de eneste her har kiøbt. Vi har nu igen neapolitaniske Trupper som har taget Rom i Besiddelse og har i Gaar faaet Forsterning af Ruser. Hvor Lykke har været at den franske Genneral overgav sig paa Capitolasion saa det hidentil er gaaet Rolig og Stille af, Di franske har efterladt alt Hvad de havde indpakket af Villa Albani hvis Bestemmelse man endnu ikke ved. Jeg har saa ofte bedraget mig i mit Haab om beder Tiider, at ieg ogsaa nu da Tingene synes at tage en fordelagtigere Venning frygter for nye Forandringer, og ikke vover at giøre Reigning paa fortvarende Roligheder; Derfor saa meget ieg end ønskede at kunde blive her og nyde i Fred Hvad endnu er bleven tilbage, saa agter ieg dog at indrette mig saaledes at ieg ifald omstendighederne skulde medføre det i Foraaret at kunde tiltrede Hiemreisen, hvis angaaende ieg ogsaa har melt i mit Brev som ieg i Dag sender til Academiet. Jeg tør vente af JustidsRaadens Venskab at De vil meddele mig Deres mening og Raad herover, og i alle Fælde befordre mit Beste ved Academiet. Jeg har indpakke det af mit Abeide som ieg agter at skikke til Academiet med første Leilighed, ieg troer at det nu skulde være lettere at skikke noget herfra end som før, da vi nu er i Fred med Engelænder[ne]. Den Casse som ieg sende forrige sommer Me[n?] har ieg ingen efterretning haft om siden den gik fra Levorne. Dersom at Justidsraaden har noget som De vil have besørget her saa beder ieg at De vil være saa god at lade mig vide det, saa skal ieg med stor Fornøelse besørge det –

Deres underdanigst Tiener
B. Thorvaldsen

[påskrevet for oven med Abildgaards hånd:]
3, 5 og 6 Deel af Museum Clementinum.
nogle Medailler for 10r
eller hvad andet der maatte forekomme Dem for got Kiøb, et 50rd maa De disponere over som ieg kan
sende Dem naar De har forladt Rom paa Hiemreisen.
et lille Malerie efter en klassisk Mester eller et antikt Hoved, en Figur i Bronce etc. etc: –

[påskrevet i margen på brevets første side med Abildgaards hånd:]
Raphael i Marmore

[påskrevet i margen på brevets sidste side med Thorvaldsens hånd:]
MIC / #J

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 143-145, og et uddrag gengivet i Thiele, 1831, note 70. p. 155.
Subjects
Antique Coins · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Museums and Art Collections in Rome · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity
Persons
Kunstakademiet, København · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 05.03.2015 Print