No. 144 of 10318
Sender Date Recipient
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl: J C
Det vides ikke, hvem initialerne tilhørte.

20.5.1799 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet. Datoen kunne dog muligvis være nogle dage senere i samme måned, se kommentaren om arkitekten C.F. Harsdorffs død.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Cittadino / B. Thorvaldsen, / Daneser recapito / all Caffé Greco nella strade Condotti / a Roma / Franco Trento.

Abstract

Thanking his son for his letter, Thorvaldsen’s father writes about the hard winter, his work, and his wife, who has won 50 rix-dollars in the lottery. Johannes Wiedewelt has told him that Thorvaldsen’s travelling grant has been prolonged for one year. He mentions some of Thorvaldsen’s friends and reports that the art-works his son has sent to Copenhagen have not yet arrived. Thorvaldsen’s mother is deeply concerned about her son due to the war in Italy. Both parents hope that their son will soon begin his journey home to Denmark. At the suggestion of Nicolai Abildgaard, Gotskalk Thorvaldsen has written to the Royal Danish Academy of Fine Arts requesting it to pay his son the 200 rix-dollars he would need for his journey to Denmark. To Abildgaard’s chagrin, the Academy refused this, and Thorvaldsen’s father then urges his son to ask the Academy for the money himself.

See Original

Kiære Søn
Ditt kiærlige Brev dateret d 29de Martz haver jeg med stor Fornøyelse bekomet hvoraf jeg hører at du er frisk og vel. Jeg kan lade dig vide det same fra mig og din Moder Gud vere Lov omskiønt vi har i Vinter havt so haard Vinter at gamle Folk kan ikke mindes den so hor[.] I Dag jeg skriver til dig som er Pinsedag ligger Isen som en Leyer for Byen og koster et Pund Smør 40 β so have vi Gud være Lov ingen Mangel havt. Jeg har havt gott Skibs Arbeide 2 nye Galioner foruden andet til Skibe so jeg har i Vinter fortient over 100 rd hvoraf jeg har kostet mig en nye Klædning og en nye Frakke. Din Moder er bleven frugtsomelig med 50 rd men bliver neppe forløst for [før] en[d] du komer, hun har vundet dem i Lottareet og ruer paa dem som en Høne paa Eg. Jeg har talt med Just: Widevelt og han har sagt mig at ditt Brev var komet til Acadamiet og at du havde faaet 1 Aar Forlengelse. Det gør mig unt at du lever i so slette Tiider i Rom og ønskede derfor at du vilde forlade den jo for [før] jo bedre. Jeg har veret hos West han vil skrive dig til Hendrichsen ligeso Jeg har givet ham din Adresse[.] Fritz gaar i nu [endnu] og giør Blest af sin Reise og lige vitt komer han[,] nu heder det at der skal blive naaget af i Somer men det bliver vist det same. Vores gode Ven Snabel er død i Vinter. Maler er bliven Under Offeser ved Livvagten. At jeg har biet solenge med at skrive dig til det maae du pardonere. Orsagen har været dene for det første har jeg ei troet at mine Breve i dene urolige Tiid kunde træffe dig i Rom for det andet har jeg vendet at ditt Arbeide skulde kome til Academiet at jeg kunde lade dig det vide, men jeg skal skrive dig det til sosnart jeg for det at vide.
For alle Ting glem ei at give dig paa Hiemreisen jo for [før] jo heller og lad mig vide hvor du reiser hen. Din Moder er ferdig at blive Catolsk siden hun har hørt at Russerne ere komne til Italien hun vil ei give sig tilfreds for [før] hun faar at vide at du er reist fra Rom. NB Jeg har ei kunnet talt med ham for [før] ti han har hele Vinteren til nu været i Juland[.] Jeg har talt med Abelgaard og fortalt ham at der var so slette Tiider i Rom og han sagde mig at jeg skulde søge Academiet om at du maatte faa 200 Rixdaler strax udbetalt for at reise fra Rom med men det blev af Forsamlingen ikke bevilget for du ei selv havde skrevet derom og da Abelgaard hørte det Svar blev han fnysende gal og bad mig skrive dig til at i Fall du ei kunde blive i Rom skulde du sito skrive og forlange 200 r udbetalt for at reise fra Rom med. Han sagde tillig at vores Bildhuggere giorde ei meget for dig men jeg, sagde han, har giort for ham hvad jeg har kunet og skal for Efftertiden giøre det men han klagede over at du aldrig skrev ham til. Han vil ligge her i mitt Brev en Sedel til dig. NB Den gamle Hastorf er død i disse Dage. Reiser du fra Rom so lad mig vide hvor du reiser hen at jeg kan skrive til dig. Naar du komer paa Hiemreisen kan du dog leve mer i Sikkerhed. Jeg vil befale dig i Guds Beskiermelse og for alle Ting ver forsigtig i dise urolige Tider. Vil du giøre din Moder glad so giv dig paa Hiemreisen og jeg vil ei heller bliv vred der over

 
Kiøbenh:
d 20de Maj
1799
Lev bestandig vel og fornøyet
det ønskes dig oprigtig
af din Fader
G: Thorvaldsen

NB Da jeg vilde hente den hos ham havde han ei Tiid at skrive men bad mig skrive for sig at i Fald du ei so at kunde blive i Rom skulde du strax skrive til Acad. om 200 rd og ifald di da vilde negte det so vilde han tale med dem. For Resten bad han dig flittig hilse. Tillige en flittig Hilsen fra mig og din Moder og Margrete

  Vi ønsker dig alle
Guds Naade og
Venskab
General Comment

Brevet er stilet til Thorvaldsen på Caffé Greco i Via Condotti, der hyppigt fungerede som poste restante-sted, da cafeen var et samlingssted for nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318.

Archival Reference
m1 1799, nr. 1
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 138-140.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Artistic Environment in Copenhagen · Lottery Games · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Nicolai Abildgaard · Margrethe Ackermann · C.D. Fritzsch · C.F. Harsdorff · Mathias Henrichsen · Kunstakademiet, København · Johan Christlieb Mahler · Johan Heinrich Schnabel · Karen Thorvaldsen · Jørgen West · Johannes Wiedewelt
Works
Last updated 03.02.2016 Print