The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9613 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

16.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Allerunderdanigst Indberetning

Det behagede Deres Majestæt ved allerhøist Rescript af 29de Febr. d. A. allernaadigst at paalægge Slotsbygnings-Commissionen paa ny at conferere med Conferentsraad Thorvaldsen om Marmorstatuer til det Gemak, som er prydet med Frisen forestillende Alexanders Triumphtog samt derhos lige allernaadigst at erindre Commissionen om at saavel Støbningen af de til Slottet bestemte Statuer i Bronze som ogsaa Frontonfigurernes Brænding af Leer i Dalhoffs Atelier, bør udføres snarest muligt.
Foranlediget heraf skulde Commissionen allerunderdanigst indberette at forinden man saae sig i stand til at foretage noget virksomt Skridt i Overensstemmelse med denne Deres Majestæts allerhøieste Befaling, lød det sørgelige Budskab om Conferentsraad Thorvaldsens pludselige Død den 24. f.M. og blev saaledes enhver videre Underhandling med denne udmærkede Kunstner desværre for stedse afbrudt. Maa Commissionen nu end i fuldeste Maal beklage Fædrelandets store Tab, og føle Savnet af hvad der med Længsel saaes imøde fra hans, som det syntes, endnu kraftige Haand, saa finder den dog, med Hensyn til sine egne Bestræbelser og sin Pligtopfyldelse tillige en ikke ringe Tilfredsstillelse deri, at der saa ofte forud var anvendt ethvert Middel, der stod til dens Raadighed for at fremme Udførelsen af fornævnte Kunstværker. Dette ville Deres Majestæt allernaadigst erfare, deels at Beretningen, som man under 15de Febr. f. A. tillod sig allerunderdanigst at nedlægge, deels af Commissionens sidste Skrivelse til Thorvaldsen af samme Dato, af hvilken herhos følger en Afskrift, og deels af de Oplysninger, som nærværende allerunderdanigste Beretning indeholder i det Følgende. Vel modtog man intet Svar, hverken paa fornævnte Skrivelse eller paa flere foregaaende samme Gjenstande betræffende, men ligesom det er Deres Majestæt bekjendt, at Statuer af Hercules og Æsculap ere modelerede og tildeels formede i Gips til Støbning hos Dalhoff, hos hvem ogsaa én af de store Figurer til Slottets Hovedfronton er udført i brændt Leer – og flere Modeller bleve ham ikke leverede – Saaledes maa det af Thorvaldsens mundtlige Yttringer antages, at i det Mindste én Figur i Marmor staaer færdig i Rom til Afsendelse med første Leilighed, og at der arbeides paa en anden. Det skjønnes saaledes ikke rettere end at den store Kunstners Virksomhed i den senere Tid stadig har været henvendt paa disse Arbeider, hvis Fuldendelse medens han levede, stedse var Commissionens ivrigste Ønske. Desværre skulde dette ikke vorde opfyldt, og eiheller det, der var Commissionen magtpaaliggende at erholde fra Thorvaldsens Haand, nemlig et Overslag paa Bekostningerne, deels for derom at indhente allerhøist Approbation og deels for derefter at kunne tage nogenlunde sikkre Bestemmelser om Udførelsen af andre Arbeider, som Slottet trænger til, men som nødvendigvis maatte opsættes, naar saa betydelige Summer som blot enkelte af slige Kunstværker fordre, paa een Gang, eller selv i korte Mellemrum af Tid, skulde udredes af det til Slottets Fuldførelse og dettes, saavelsom de vidtudstrakte Sidebygningers Vedligeholdelse, aarlig normerede Beløb. Fra Dalhoff modtog man derimod under 26d Decbr. f. A. en løselig Oversigt af de Udgifter, der vilde være forbunden med en Deel af det Arbeide, som Thorvaldsen havde overdraget ham at udføre. Endskjøndt denne Oversigt maa ansees for heel ufuldstændig, saa lader det sig dog deraf uddrage, at Arbeidslønnen og det Fornødne til Støbningen af hver af de 4 colossale Figurer i Bronze, vil udgjøre 3860 rbd. Af Metal er opgivet at ville behøves circa 6,000 (pundtegn) til hver Figur, af Værdi omtrent 2,125 rbd. Lægges nu hertil hvad Modeleringer og Formerne ville koste, som neppe tør regnes under 2,000rbd, saa vil hver af disse 4 Statuer koste 8,000rbd,
altsaa
De to mindre Figurer til Portalet i Slotsgaarden kunne derefter anslaaes til 6,000rbd, er
De bestemte 5 Figurer i Leer til den store Fronton mener Dalhoff at kunne levere for
circa 900rbd hver, altsaa
De mindre Figurer til Slotskirkens Portal ville maaskee i Forhold hertil koste circa
 
Modeleringen af de manglende 4 store Figurer i Leer, er af Billedhuggerne Borup og Kolberg
opgiven til en Priis af circa
For de øvrige mindre kan altsaa omtrent regnes
De ægte Gipsformer kunne neppe haves ringere end 400rbd for hver af de store, altsaa
De mindre turde vel derefter anslaaes til
Saaledes en Udgift af
32,000rbd
12,000––
 
4,500––
3,000––
51,500rbd
 
4,300––
3,500––
2,000––
1,200––
62,500rbd
foruden hvad Transport, Stillads, Opsætning og Befæstning ville løbe til, hvilket vist ikke tør henregnes blandt Ubetydeligheder.
Om Bekostningen af Statuerne i Marmor har det ikke været muligt at erholde nogen Kundskab, da Thorvaldsen ingensinde, hverken skriftligt eller mundtlig, har villet yttre sig derom videre, end at han vilde udføre dem efter Tid og Leilighed, og kun forlangte Betaling for Materialet og sit Udlæg til Arbeiderne i Rom. Om der kunde ventes 2, 3 eller maaske 4 Marmorstatuer, synes at have være ubestemt af Kunstneren, men at hver Figur vilde medføre en Bekostning af en ikke mindre Sum end for en Broncefigur, følgelig mange Tusinde Rigsbankdalere, var vistnok hvad der maatte gøres Regning paa.
I Henseende til Anskaffelsen af Metal til Broncefigurerne, hvorom Deres Majestæt under 29d Novbr. f. A. allernaadigst har rescriberet Commissionen, og som i det Hele vil udgjøre et Quantum af circa 32,000 [tegn for pund], hvoraf man kun er i besiddelse af 6,000 [tegn for pund], som indkjøbt af Dalhoff ved en Auction paa Kjøbenhavns Toldkammer i Novbr. f.A., da blev strax det Fornødne indledet med Artillerie-Brigaden, der igjen har tilskrevet Generalcommisariats-Collegiet, hvorfra en allerunderdanigst Forestilling forventes at ville indkomme.
Af alt Foranførte vil det allernaadigst skjønnes, at Intet fra Commissionens Side er bleven forsømt til at see de heromhandlede Prydelser for Kongeborgen iværksatte og fuldførte det snarest muligt, ligesom eiheller nogen hidtil indløben Fordring paa Forskud til Arbeidernes Fremme er bleven ufyldestgjort. Disse have været følgende:
For en Gipsform af Hercules
For indkjøbt Metal
Forskud til Dalhoff
– – – – Do – – – – til Thorvaldsen
– – – – Do – – – – til Billedhugger Mathiæ
 
Hertil kommer den Rest, som blev tilbageved en Afregning med
Thorvaldsen i Aaret 1839, og som der er paalagt Commissionen
at see liquideret i Honoraret for senere udførende Arbeider, nemlig:
403rb 36 s
2,174 – 46–
1,300 – – –
3,000 – – –
300 – – –
7,177rb 82 s
 
 
5,400 – – –
Tilsammen 12,577rb 82 s

Da Thorvaldsen stedse henviste de af ham her i Staden engagerede Kunstnere til Betaling af Commisssionen forsaavidt Arbeider til Slottet angik, og den ogsaa har maattet paatage sig Anskaffelsen af Materiale til de rigtigste her udførende Gjenstande, maa det antages, at de Summer, der ere ham direkte betalte, alene ere anvendte til Medarbeidere i Rom, fra hvilke saavelsom fra Arbeiderne her i Staden de nærmere Afregninger efterhaanden maae sees imøde. Den af Deres Majestæt givne allerhøieste Bestemmelse af 8de d. M. angaaende Dalhoff bestyrker Commissionen i den Formening og det Ønske, som man forud nærede, at nemlig de Kunstværker til Slottet, hvortil Skizzer haves fra Thorvaldsens Haand, skulle udføres efter Skizzerne, endskjønt ingen Accord har været at afslutte om bestemte Honorarer, hvoraf da vil følge, at det, saafremt Deres Majestæt ikke anderledes maatte befale, fremdeles bliver Commissionens Pligt, efter Slotsbygningskassens Evne, fortrinlig at tilfredsstille alle Vedkommende for de vistnok betydelige Fordringer, som kunne ventes at ville indløbe. Men at Midlerne dertil ere indskrænkede, skylder man endnu at tilføie, thi de aarlige uundgaaelige Reparationer paa Slottet og dets Sidebygninger medtage store Summer, og foruden at nogle Regninger, hidrørende fra Ridestaldens indvendige Istandsættelse forrige Aar endnu staae tilbage at betale, saa ere ogsaa adskillige Arbeider af Betydenhed at foretage snarest muligt, af hvilke man troer at burde nævne her blot nogle faa af de vigtigste og kostbareste, nemlig Omlægningen af det brøstfældige Kobbertag over een af Staldbygningerne, en uopsættelig Reparation paa en lang Strækning af Tagrender og Gesimser paa Slottet, ligeledes en saare vigtig Udbedring af Slottets Steenbeklædning, der mange Steder er saa forvitret, at store Stykker findes løse og kunne befrygtes at falde ned, forsaavidt de ikke hensmuldre; Belægning og Asphalt paa Fortoget til Slotspladsen og i Buegangene, samt den tilbagestaaende Brolægning i den nordre Slotsgaard og dennes Indhegning med et Jerngitter fra den afbrudte Arcadebygning til Kirken, en Strækning af 99 Alen, hvilken Indhegning maa ansees aldeles nødvendig, naar den til Thorvaldsens Museum afstaaede Bygning sættes ud af Forbindelse med Slottet. Om et saadant Værn for Gaarden vil Commissionen med det første allerunderdanigst tillade sig at indkomme med Forslag og Tegning.
Slotsbygnings-Commissionen, den 16de April 1844.

General Comment

Dette er en afskrift af originalen. Indberetningen er et svar på kongens brev af 29.2.1844.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1844, nr. 2 (originalbrevets placering kendes ikke).
Last updated 07.01.2013 Print