The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7219 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

3.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter Aftale i sidste Møde sendes herved et Udkast til Kundgiørelsen om Pengenes Indkrævning. Først i Tirsdags fik ieg svar fra Banken, og derfor er Omsendelsen bleven opholdt.

Justitsraad Olsen og Cammerraad Howitz have tilbudet sig at føre Bogholderiet, ordne Listerne &c. En paalidelig Mand her i Byen til at modtage Pengene og besørge dem indsatte i Banken, vil ieg med det første kunne bringe i Forslag.

Quiteringerne bør, efter min Formening, autoriseres ved Underskrift af to Medlemmer (foruden Incassators Qvitering). Maaske vil Hr. Professor Thiele i Forening med mig besørge dette.

Af denne Kundgiørelse, der bliver at indrykke i de kiøbenhavnske og provindsielle Tidender, underskrives af alle Medlemmer i Foreningen, anseer ieg rigtigst.

De Herrers Formening om Forestående udbedes herpaa meddelte


d 3 Maji 1837
ærbødigst
Collin


Jeg anseer det som ønskeligt, at et par Ord forudsendes indledningsviis om de rigtigste Momenter, ved hvilke det rigtige Skridt motiveres. Om saadanne kunne anføres deels Betydeligheden af den nu paategnede Sum, der vel tør angives, som nærmende sig mod Halvdelen af den Sum, der udfordres, hvilke Penge man, for Foretagendets Skyld, ønskes gjort frugtbringende, – deels Thorvaldsens forventede Ankomst, uden hvilken Forberedelserne maa ønskes afsluttede; hvortil endnu kommer Comiteens forestaaende Fratrædelse, som jeg ikke synes at burde ske, førend den har en Begyndelsesfond at efterlade til den fremtidige Bestyrelse. – Tillige forekommer det mig nødvendigt at tilføie et udtrykkeligt Tilsagn om, at Pengene ville blive Enhver tilbagebetalte, saafremt, imod al Forventning, Værket ikke skulde blive fuldført.

4 Mai. H. N. Clausen.


Ogsaa jeg maae ansee det for ønskeligt, at der forudskikkes nogle indledende og motiverende Ord, hvorved tillige vilde opnaaes, at Bekiendtgiørelsen mere fik Form af at være Udtrykket af det man antager at være Subskribenternes Ønske /: Ordene: “til Efterretning bekiendtgiøres” kunde let støde dem :/, men at den tegnede Sum anføres som nærmende sig Halvdelen af det der behøves, anseer jeg ikke tilraadeligt. Maaskee kunde det hedde omtrent saaledes: “Da der i Anledning af vor Indbydelse til Oprettelsen af et Museum for de Konstværker m. m. som Thorvaldsen har skiænket sit Fædreland, – saa de hidtil tilbageleverede Subskriptionslister nu er tegnet Bidrag til et saadant Beløb at der er Udsigt til at man snart kan begynde paa Foretagendet, og da Thorvaldsens Ankomst, uden hvilken Forberedelserne maae ønskes afsluttede, er nær Forhaanden, saa antage vi at handle i Overensstemmelse med Subskribenternes Ønske, ved at modtage Bidragene, giøre dem frugtbringende og foranledige at et Repræsentantskab bleve valgte, til hvis fremtidige Bestyrelse vi saaledes ser os istand til at efterlade en Begyndelsesfond. Vi tillade os derfor at bekiendtgøre: etc.

Ogsaa Clausens Slutningsbemærkning tiltræder jeg, dog maatte det vel udtrykkes saaledes, at der ikke opstaaer nogen Tanke om at Indbyderne selv tvivle om at Foretagendet vil lykkes.

4 Mai Schouw


Begyndelsesordene: ”Til Efterretning” – burde vel let forandres til: ”Vi tilllader os at bekiendtgøre for den” etc. – eller til en lignende Vending, hvorved det stødende, saafremt der er noget saadant, aldeles bortfalder. Iøvrigt forekommer mig Kundgiørelsen, at være saa fuldstændig, simpel, og klar som der behøves, og anseer videre Anførelse af Givende som Summens Størrelse eller Thorvaldsens forventede Ankomst, at være unødvendige. Prof. Clausens Slutningsbemærkning kan jeg heller ikke tiltræde, da ansees Antydning af en mulig Forfeiling af dette Foretagende forekommer mig, under de nuværende Omstændigheder, som ikke tilraadel., og da der slet Intet findes i Planen, hvorved nogen grundet Mistillid kan vækkes.

d: 4 May 1837. N. Høyen


Af samme Mening H E Freund


Jeg tiltræder aldeles Herr Professor Hoyens Yttring, og tillader mig ikkun at tilføie om der ikke i Stedet for Ordet, ”Repræsentanter” maatte sættes: ”en Bestyrelse.”

d. 4de Mai 1837 C Moltke


af samme Mening Rathgen


Jeg tiltræder gandske Professor Høyens Mening – dog troer jeg at Thorvaldsens forventede Ankomst bør antydes. – H Puggaard


Til adskillige af de ovenanførte Bemærkninger, som jeg tiltræder, har jeg kun at tilføie, at det forekommer mig ønskeligt, om der under 3), endnu tydligere fremhæves, at den nærværende Comitee ikke ønsker at fratræde, men at den følger sig forpligtet dertil. Det vilde kunne anvendes til Skade for Foretagendet, om de Ord “Repræsentanter der kunne paatage sig den den fremtidige Forsorg” af Ildesindede benyttes til at vække den Formodning, at vi i Mistroet til Sagens heldige Udfald nu søge at trække os ud deraf.

5te Mai 37 J. Thiele


Hvorvel den af Hr. Prof. Hoyen foreslaaede Forandring strængt taget kan ansees tilstrækkelig, troer jeg dog, at et Par indledende Ord, som Hr. Pr. Schouw har foreslaaet, vil give den hele Bekjendtgjørelse et bedre Udseende. At tilsikkre Pengenes Tilbagebetaling i Tilfælde af at Planen ei realiseres, – troer jeg aldeles ikke paa dette Sted ved denne Leilighed. – I stedet for “Interresessenter”, – foreslaar jeg at sætte “Dem, der have bidraget til Museet”, hvilke Udtryk tilkjendegiver, overeensstemmende med hvad i vor sidste Samling blev antaget, at kuns de, der have erlagt deres Bidrag, have Adgang til Generalforsamlingen. –

5. May 37. P B Scavenius


Jeg tiltræder gandske Hr. Professor Hoyens Mening

H Hambroe


Af samme Mening som Hr– Kammerjunker Scavenius

P M Tuxen


Ligeledes af sidst anførte Mening

H. Gamst

Jeg tilltræder gandske Hr. Professor Hoyens Mening

Dumreicher


Jeg tiltræder gandske Hr. Professor Hoyens Mening

Reventloucriminil


[med Collins hånd:] Modtaget tilbage d. 8 Maj C.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 36,3
Persons
H.N. Clausen · Hermann Ernst Freund · August Frederik Howitz · N.L. Høyen · Hans Puggaard · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · P.M. Tuxen
Last updated 23.05.2014 Print