The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9966 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

20.2.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til det Kongl. Akademie for de skiønne Kunster.
Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Saa gierne Undertegnede vilde foranstalte de Museet tilhørende Sager, der endnu staar i de forrige Thorvaldsenske Ateliers, forflyttede paa det for dem bestemte Sted; saa har det, hvilket er det Kongl. Akademie bekiendt, hidtil ikke været muligt fordi Museet ikke er færdigt til at kunne modtage dem, og nogen deelviis Flytning deraf ønskede man at undgaae, saalænge vor Collega Med-Executor Professor Bissen, er fraværende, forsaavidt derimod Spørgsmaalet er om, at flytte det Skillerum, som allerede fndes i det Locale, som [xxxx] indrømmet hvilket Professor Hetsch for Fremtiden skal afbenytte, saalangt ind i samme, at han erholder Disposition over den Deel deraf, som svarer til det Fag Vindues-Fag, der er hans Beboelsesleilighed nærmest, da har man aldeles intet imod, at dette strax iværksættes, og man har derfor paalagt Billedhugger Scholl, at besørge de paa denne Plads staaende Kunstsagers bortflyttede.

Dette meldes tienstlig, i Anl. af det Kgl. Akademi beh. Skr. af 14 d.M.

Kiøbenh. d. 20. Febr 1846

Som executores af [Conf] Thorvalds Testmt:
C. [Sch]. K.


[med blyant på bagsiden:]
De 900r i Banken
for Rosenvinges Obligation
[xxx] [Bang] 300
[xxxxxx] [Murermester]
Mortensens A[xxxxxx].
B[xxxxxxxx] [xxxxxxxxx]
Cigarer

Foreløbig til Gjennemlæsning

General Comment

Brevet er konciperet af Jonas Collin.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 269,2
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 28.06.2016 Print