The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8183 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin 25.9.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: DHrr. Professor Clausen. / Professor Thiele

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da Theatrets ny Malersal ikke er færdig, da Theatret høilig trænger til en rummelig Malersal, da der ingen Rimelighed er for, at Musee Bygningen vil tages i Arbeide i de første to Maaneder, og da, under alle Omstændigheder, en Udsættelse af 8 Dage vilde være ubetænkelig, saa kan man, efter min uforgribelige Mening, ikke nægte Theater Direct. dens beskedne beskedne Begiering. (Jeg har til yderligere Sikkerhed spurgt Inspect. Bindesbøll som bekræftede at denne Indrømmelse ikke kunde blive til Hinder for Museet) Under Forudsætning af at mine Herrer Colleger betragte Sagen fra samme Side, har jeg tilladt mig at opsætte et Svar, som hermed følger.

Ærbødigst
Collin
25 Spt 1839.

Jeg har underskrevet Svaret, fordi det kun indeholder, at der “fra Comiteens Side intet haves imod Benyttelsen. Men er dette Svar at ansee som tilstrækkelig Bemyndigelse for Th. Dir. til at tage Lokalet i Brug, og vil det ikke, fra Coms. Side, være nødvendigt at henvise til Communebestyrelsens Samtykke som fornøden Betingelse?

H. N. Clausen

General Comment

Brevet har, jf. tilskriften, været sendt til både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 149, 1
Last updated 01.06.2011 Print