The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8184 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler
Directionen for de Kongelige Skuespil
Frederik Holstein
Christian Molbech
[+]

Sender’s Location

København

23.9.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Udskrift: Til Commiteen for Indretningen af det Thorwaldsen’ske Museum.
Tilskrift: Til Committeen for Indretningen af det Thorwaldsen’ske Museum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Da det Locale, der for Tiden benyttes til Theater-Maleriet er saare indskrænket og Udførelsen af flere betydelige Arbeider giør det nødvendigt for en Tid af omtrent 2 Maaneder at erholde Disposition over endnu eet Locale, tillader Directionen sig at henvende sig til Commiteen for Indretningen af det Thorwaldsen’ske Museum med tjenstlig Anmodning, om Samme ikke maatte see sig i Stand til paa ovenberørte Tidsrum til det nævnte Øiemed at indrømme Theatret et Locale i den til Museet afgivne Bygning; idet man ikke undlader at tilføie, at man er beredt paa, naar forlanges, med 8 Dages Varsel at ryddeliggiøre det Rum, der saaledes muligen maatte vorde overladt til Benyttelse.

Directionen for de Kongelige Skuespil d. 23 Septbr. 1839

Holstein Molbech Adler

/ Rindom

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 149
Persons
Christian Molbech
Last updated 23.10.2016 Print