The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7823 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Malling [+]

Sender’s Location

København

13.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S. T / Hr. Konferentsraad Collin / Kommandeur af / Dannebrog / og D. m. / pp.

Tilskrift: S. T / Hr Konferentsraad Collin / Kommandeur af Dannebrog / og D. M

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Inseratet i ”Dagen” no 293 fordrer Giendrivelse. Jeg har opfattet det Væsentligste og ladet indrykke i ”Kommissions Tidenden” no291 følgende:

”Fred over Frederik den 5tes Pragtværk
see ”Dagen” No293

Dette bør ikke nedbrydes men fortsættes naar Staten seer Udvei til Midlerne – Bekostningen forbunden med Fuldførelsen bedre anvendt end den der fordres til Nedbrydelsen – saa tænkte vore Fædre og Harsdorff gav Model og Forslag til et Pantheon, med stadigt Hensyn til det ufuldendte Pragtværk, uden at tabe af Sigte en hensigtsmæssig Indskrænkning for at lette Udførelsen.

Forslaget var den store Kunstner værdigt; Bygningen kunde forene den offentlige Gudsdyrkelse med Anbringelsen af Hædersminder for Statens høitfortiente Mænd.

Thorvaldsens Museum finder en herlig Plads i Amaliegaden paa 12000 Qvadratalen vedsiden [sic] af Toldboden. Her behøver ikke Pantheon at udgiøre en Deel af Museet, hvorved Bekostningen vilde forøges, men den oprindelige Bestemmelse for Museets Anlæg kan vedligeholdes. Fattigvæsenet, som nu benytter Pladsen, vil ventelig til Erstatning finde lignende Boliger i en Afdeling af Nyboder, efter Overenskomst med Admiralitetet.

Thorvaldsen frede hvad Kunsten her i Fortiden
har virket stort og høit aandigt!”

Dersom Hr Konferentsraaden vilde giøre Th. hermed bekiendt skal det være mig kiært forsaavidt en anden god Beliggenhed for Museet frembyder sig, der kunde give ham Anledning til at frafalde Marmor Pladsen som fordrer overdrevne Bekostninger, hvilket hans fanatiske Omgivelse ikke ændser og forblinder ham, saa at han ikke seer, at Museet der bliver et Phantom

Khvn 13 Dec 1838 Ærbødigst
Malling
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 89
Last updated 10.05.2011 Print