The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7432 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen
Jonas Collin
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Just Mathias Thiele
[+]

Sender’s Location

København

23.1.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af manusset.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Museum

Den i Generalforsamlingen den 21de Juni 1837 valgte Comittee for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum kundgiorte, under 18de Julii næstefter, igiennem de offentlige Blade, at der til den Tid var af 8195 Subskriberende tegnet Bidrag, til Beløb omtrent 61.600rbr, at man fandt det rigtigst saasnart som muligt at begynde med Indkasseringen, at man, uden endnu at kunne giøre noget bestemt Overslag over hvad Udførelsen af Forehavendet vilde koste, turde antage, at naar der især tages Hensyn til hvad der var nødvendigt til Udførelsen, maatte Resultatet af Subscriptionen ansees for at være tilfrendsstillende, og – at Comitteen ikke skulde undlade fra Tid til anden at aflægge Beretning om Foretagendets Fremgang.

I Følge heraf meddeles herved efter Comitteens Beslutning og paa dens Vegne, Følgende:
1, Efter de senere indkomne Lister ere Bidragene forøgede med omtrent 1900 rb nemlig:

fra Kiøbenhavn fra
Siælland (udenfor Kiøben
havn)
- Fyen
Lolland og Falster
408rbr
108
21
20
Fra Jylland fra
Slesvig og
Holsteen
særskilt fra
Altona
282rbr
 
154
 
916

saa at den hidtil belovede Sum bliver 63500rbr

Deraf udgiøre Bidragene for eengang 29.900rbd
og de treaarige Bidrag 33.600rbd, hvoraf det første Aars Tilskud er

naar herfra drages

11.200 –
41.100rbr
4400

hvilke de Paagiældende havde forbeholdt sig at erlægge, naar Iværksættelsen af Planen nærmede sig,

saa blev 36.700rbe

Den Sum, hvormed Opkrævninge skulde begynde.

Efter Beretning fra Hr Justitsraad Stæger, som velvilligen har paataget sig denne vidtløftige I
Indkassation, er indkommet og giort rentebærende 27.000rb

under Indkassering 7200
hos adskillige Subskribentere, som
have ønsket Udsættelse, henstaae 2500

udgiøre ovenmeldte 36.700rbr

2, I et henimod Slutningen af forrige Aar hertil indløbet Brev fra Thorvaldsen yttrer han, ”at den Virksomhed, hvormed man i hans Fædreneland imødekommer hans Yndlingsønske, opmuntrer ham til at angribe Tingen med fornyet Iver, og derfor vilde det være ham særdeles behageligt dersom der i dette Foraar kom et Skib til Livorno, da han er i færd med at pakke ind, og agter at afsende tillige en stor Deel af hans Malerier; at han mere og mere indseer hvor nødvendig hans Nærværelse er i Kiøbenhavn for den endelige Afgiørelse af hans Anliggender, og at han haaber snart at løse det Løfte, hvis Opfyldelse kun alt for længe er udsat.”

Ved samme Leilighed erklærer han om en af Architect Bindesbøll i Rom, efter Thorvaldsens Opfordring, udkastet Tegning til et Museum, at dette Project – efter hvilket Bygningen vilde blive 120 Alen lang, 27 Alen dyb og 23 Alen høi til Taget – behager ham, og at han overhovedet ønsker Indretningen saa simpel som mulig.

Uagtet Comitteen ikke for nærværende Tid kan tage noget særegent Hensyn til det nævnte Udkast, stadfæstes dog ved denne Thorvaldsens Erklæring den foreløbige Beregning: at en Sum af omtrent 100.000rbd vil være tilstrækkelig til Foretagendets Iværksættelse. At denne Sum vil til rette Tid vorde tilveiebragt, derom bør man ikke nære nogen Tvivl.

3. Endeligen kan man glæde Kunstens Venner med den Efterretning, at det Kongelige Akademie for de skiønne Kunster har, efter Hans Majestæt Kongens Befaling, i forrige Maaned tilskrevet Thorvaldsen, at en Fregat, der muligen til Foraaret skal udgaae til Kryds- og Øvelses-Toure, vil kunne anløbe Livorno for at modtage de Sager, som han ønsker at hidsende.

Idet vi anbefale Sagens videre Fremme til Enhvers Understøttelse, som interesserer sig for samme paa Kunstens og Fædrelandets Vegne, bringe vi i behagelig Erindring, at Bidrag, eller Anmeldelser om samme, kunne indsendes til medundertegnede Collin i ufrankerede Breve.

Kiøbenhavn d: 23de Januar 1838

Collin HN Clausen J Thiele

General Comment

Denne tekst er et håndskrevet manuskript, der blev trykt i Dansk Kunstblad, 27.1.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 56
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 27.05.2018 Print