The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10105 of 10244
Sender Date Recipient
Troels Lund [+]

Sender’s Location

København

3.2.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til Deres Excellence, Geheimeconferentsraad Collin, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Jeg har siden det Møde af Executorerne i Thorvaldsens Bo, som jeg havde den Ære at overvære, ved Hjælp af de Lister og Overslag, som Hr. Etatsraad Schouw tilstillede mig, som og ved Undersøgelser paa Stedet søgt at blive fortrolig med de Arbeider, der endnu mangle, for at fuldende Opstillingen af Kunstværkerne i Musæet, samt overveiet, i hvilken Orden disse hensigtsmæssigt burde foretages.
I denne Anledning har jeg havt. flere Conferencer med Professor Bissen, saavel i Hans Hjem som og i Musæet, og navnlig har Placeringen af Busterne Været Gjenstand for vor fælles Samtale, idet disses Opstilling udøver en væsentlig Indflydelse paa den Plan, det uden Tvivl vil være rigtigst at følge ved Arbeidets Fremme, den nemlig, saavidt muligt at blive aldeles færdig paa visse Steder, og da rengjøre disse og spærre dem for Arbeiderne.
Da Professor Bissen er meget beskjæftiget i denne Tid med Basrelieffer til vor forevigede Konges Katafalk, og hans Helbred heller ikke tillader ham noget længere Ophold ad Gangen i Musæet, saa ere Forarbejderne endnu ikke saa langt fremrykkede, at jeg tør tilraade strax at begynde Arbeidet igjen. Jeg haaber imidlertid, at dette snart vil kunne skee og definitiv Bestemmelse tages med Hensyn til Placeringen af de endnu manglende Kunstværker, paa hvilken Bestemmelse Arbeidets Fremme nærmest beroer, næst efter de Omstændigheder, som ere en Følge af den nærværende Aarstid.
Jeg takker Deres Excellence for Meddelelsen af Kataloget over Thorvaldsens Malerier, som har interesseret mig meget, da det er første Gang jeg har faaet en fuldkommen Oversigt af det, som Thorvaldsen i den Retning har skjænket Danmark. Endskjøndt nu disse Maleriers Anbringelse i Musæet ikke vedkommer mig, kan jeg dog ikke tilbageholde nedenstaaende Yttringer desangaaende.
Maleriernes Antal sees at være ialt c. 356; af disse har Professor Høven udpeget 80 som bestemte til at anbringes i selve Værelserne, og Resten skulde da anbringes i Kjælderen eller magasineres. Hvad nu Valget af de 80 Malerier angaaer, da er det efter min Overbevisning gjort med en Smag og Skjønsomhed, som Intet lader tilbage at ønske, ligesom jeg med Professor Høyen maa samstemme i det Ønskelige i, at den Charakteer maatte kunne vedligeholdes ved Maleriernes Ophængning, som alt er angivet ved Relieffernes Opstilling. Men naar Antallet af de Malerier, der skulle ordnes, tages i Betragtning, da anseer jeg det paa Grund af Mangel paa Plads for umuligt, at gjennemføre Opstillingen overeensstemmende med det antydede Princip, uden at magasinere mere end de tre Fjerdedele af Malerierne.
Forsaavidt Thorvaldsens egne Arbeider angaaer, da finder jeg det i sin Orden, at der ikke spares paa Plads; thi Bygningen skylder disse sin Tilværelse. Derimod anseer jeg det mindre nødvendigt, at ordne de andre Kunstneres Arbeider efter samme Maalestok. Jeg antager, at der i Værelserne maatte kunne anbringes et langt større Antal Malerier end 80, naar Rummet blev benyttet mindre rundhaandet end det sandsynligvis er paatænkt. Selv forudsat, at de 80 fremhævede Malerier fik de bedste Pladser, og de øvrige, saamange der kunde ophænges, maatte tage til Takke med mindre godt Lys, saa vilde jeg dog hellere ønske dette, end at et saa stort Antal, som ovenfor er viist, forblev uophængt; thi den offentlige Mening vil sikkert paa det Bestemteste ytre sig imod, at af 356 Malerier kun en mindre Deel ophænges, naar der endog blot findes en mindre god Plads til et større Antal.
Naar der tages Hensyn til den Masse af antike Afstøbninger osv., som maa anbringes i Kjælderen, da troer jeg, at Professor Høyens Haab, om der at vinde Plads til Malerier ikke vil blive opfyldt, og jeg har derfor tilladt mig at fremføre ovenstaaende Yttringer, for i Tide at henlede Opmærksomheden paa denne Sag. Efter mit Kjendskab til det Rum, som haves til Disposition i Musæet, vil der efter min Formeening selv med den største Økonomi af Pladsen i Værelserne blive et Antal Malerier tilovers, om hvilke man maa underskrive Professor Høyens Ord: “at de ligefuldt fortjene en Omsorg større end den, Eieren selv har skjænket mange af dem.”
Men naar Pladsen er benyttet saa meget som muligt, kan der formeentlig i Fremtiden ingen grundet Bebreidelse i den Henseende finde Sted mod Nogen.

Kjøbenhavn, den 3die Februar 1848. Med særdeles Høiagtelse ærbødigst
Troels Lund,
Kongelig Theatermaler.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 351a
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 140-142.

Subjects
Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
H.W. Bissen · N.L. Høyen · J.F. Schouw · Bertel Thorvaldsen
Last updated 29.11.2011 Print