The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10108 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

4.2.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Overpræsident Lange, Justitsraad Thiele, Professor Clausen, Etatsraad Schouw, Professor Bissen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Et Par Dage efter at jeg modtog medfølgende “Liste over Thorvaldsens Malerier,” dateret den 11te Januar 1848, omsendte jeg den mellem de Herrer Executorer og erholdt den tilbage med vedlagte Bemærkning fra Hr. Overpræsident Lange af 1ste d. M. Da jeg siden har modtaget hos-følgende Skrivelse af 3die d. M. fra Hr. Theatermaler og Borgerrepræsentant Tr. Lund, denne Gjenstand betræffende, saa finder jeg mig foranlediget til atter at sætte Sagen i Omløb og tilføie den Erklæring:
“At da det “Listen” vedhæftede Forslag gaaer ud paa, kun at ophænge en Fjerdedeel (80) af Samlingen (350) og at hensætte de tre Fjerdedele i Kjælder og Pakkamre, saa egner det sig ikke til at tages under Discussion, hvilket jeg. hvis det skulde behøves, nærmere skal godtgjøre; og det vil derfor være nødvendigt, at et Forslag til Maleriernes Anbringelse i Musæets tvende Etager fore-lægges Executorerne, og dersom disse ikke desangaaende skulde blive enige, Musæets Eier til Afgjørelse.”
Til at forfatte et saadant Forslag foreslaaer jeg Hr. Justitsraad Thiele og Hr. Theatermaler Lund, hvilke jeg haaber ville paatage sig dette Hverv.
Maatte det befindes. at denne Committee burde bestaae af 3 Medlemmer, vilde jeg foreslaae som tredie Medlem Hr. Professor J. L. Jensen.

Den 4de Februar 1848. Collin.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 351b
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 142.

Subjects
Thorvaldsen's Collection of Paintings
Last updated 29.11.2011 Print