The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7073 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Malling [+]

Sender’s Location

København

8.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: S. T / Hr. Konferentsraad Collin / Commandeur af D.B og Dm.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Overensstemmende med mit Ind Inserat i Khvns Posten umiddelbar efter Indbydelsen til Oprettelse af et Museum for Thorv.s Arbeider, paategnede jeg vedlagte Subscriptionsplan mig tilstillet af min Svoger Hohlenberg og sendte ham den – Jeg modtog den derpaa tilbage med hosføiede Billet. Men da jeg ikke kan indrømme den her udladede Slutning, at det Bidrag nægtes hvis Beløb han nærmere agter at bestemme, tillader jeg mig at fremsende dette paategnede Exemplar til Hr. Konferentsraaden som vel vil erkiende at ved en stor Deel Paategninger under lige Betingelse maatte det dobbelte Øiemed opnaaes:
1. At Thorwaldsens Arbeide, bestemt til Anvendelse ved offentlig Bygning og som kun der har væsentlig Betydning og Værd, anbringes paa sin Plads.
og 2 At Bidrag til det paatænkte Museum for hans øvrige Arbeider forøges
Hvormeget der maa krænke Th. at vide denne færdige Gruppe endnu her uanvendt kan man forestille sig, da han er den første Billedhugger som efter Forbilledet i Grækernes gyldne Periode har realiseret Ideen, at samle frie Figurer til Grupper i Frontonform, hvor sædvanlig kun Basrelief anvendes. Gruppens ypperlige Virkning paa sin bestemte Plads i det Frie maatte befordre Folkets Deeltagelse i Oprettelsen af det paatænkte Museum

Khvn 8 Febr. 1837 ærbødigst
Malling
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32
Last updated 10.05.2011 Print