The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10015 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

13.11.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Curator bonor. i Thorvaldsens Boe, Hr. Candid.Jur. Winther, har til mig i Dag erklæret, at der intet er til Hinder for at Boet nu kan sluttes. Han har, som Følge deraf, leveret mig vedlagte Udkast til en endelig Indkaldelse, som skal kundgjøres 14 Dage forinden Slutnings-Mødet[.] Jeg maa i den Anledning bede DHrr bestemme en Dag i den første Uge af næste Maaned, det maatte, for EtR. Blechingbergs Ved Kommende, helst være om Eftermiddagen. Tillige har han leveret medfølgende Status, som bliver at fremlægge i bemeldte Møde. Endelig vedlægges Sagen om Mellemværendet mell. Finantserne og Boet.

d. 13 Nov 1846
Collin

Hr Justitsraad Thiele
Hr Professor Clausen
[Hr Professor] Schouw
[Hr Professor] Bissen
Overpræsid. Lange.

Da min Tid er meget Disponibel, er jeg tilfreds med hvilken Tid der bestemmes til Mødet. Ang: Boe[ts] [papirets kant er bukket] Mellemværende med Finantserne, vil vel i dette Møde blive forhandlet.

d.u.s. Schouw

Jeg haaber at kunne møde til hvilken som helst Tid i næste Uge. Angaaende Finantsministerens Skrivelse tillader jeg mig foreløbigt at bemærke, at, foruden Christian d. IVs Monum. (coloss. Statue og 3 smaa Basrelieffer) og Modellen til Hercules, bliver vel ogsaa Compositionen (Skizzen) til Slotskirkens Fronton og 2 Basrelieffer over Dørene under Portalet ud til Ridebanen at optage i Afregningen.

d. 13de Nov. 1846. Thiele.

 

Jeg vil kunne give Møde enhver Eftermiddag eller Aften i næste Uge, Mandag alene undtagen.

H.N. Clausen.

Naar der skal gives 14 Dages Varsel til Slutningsmødet kan dette nu ikke afholdes den første, men vel til den anden Uge i Decbr: og jeg tillader mig at foreslaae d: 9e om Eftermiddagen Kl 6 til hvilken Tid jeg vil kunne give Møde
modtaget d: 20 afsendt 21 Novbr.

M. Lange

Jeg kan møde til hvilkensomhelst Tid.

Bissen.

d. 21. Nov:

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 297
Persons
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Michael Lange · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele
Last updated 29.11.2011 Print