The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9691 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

Juni 1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår kun delvis af notaterne, årstallet er ikke udtalt direkte, men af sammenhængen kan det ses, at året er 1844, hvor Thiele er i Rom for at ordne Thorvaldsens dødsbo.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til disse notater er under udarbejdelse.

See Original

Udtog af Thieles Brev til Collin 1. Juni. Rom.
Kolb er tilfreds med det skriftlige Svar Thiele har givet ham paa hans Forespørgsel. – Kasser bestilt til Indpakning og denne begyndt i Boligen. Museet vil kommet til at savne de to Sidestatuer til Leuchtenbergs Monument, hvis de ikke itide udtuskes fra Bayern. – 2de Calquer (2 Fg. Afstøbninger) af Alexandertoget vil koste 200 Scudi Formen iberegnet. Men ogsaa af andre kunde tages Calque, her er en Mængde mindre Basrelieffer af uskatterlig Værdie, som kun existerer i en eneste Afstøbning. Støder noget Uheld til ved Forsendelsen saa ere de for evigt tabte. Jf. Parnasset (en deilig Frise), Muserne (en yndig Suite af runde Basrelieffer) og fl. Th: [xxxxxx] at der gives Bravo Ordre til at lade tage Calquer af alt Sligt. Hvad de sidstnævnte angaar har Th: sagt Bravo at han paa hans Ansvar kan afforme dem strax. Fra St. Luca er underhaanden yttret gennem Tenerani, at Thorv. har lovet dette Academi en Afstøbning af Christusstatuen. Foruden det Ex. som er i Khvn, og et andet som endnu skal henstaa i Carara er der et Ex. tilligemed Apostlene i Rom. “Med Hensyn til om Alt skal indpakkes kommer jeg tilbage til hvad jeg engang proponerede ang. Vedblivelsen af Th Atelier i Rom. Først sørgeligt at tænke sig dette mægtige Spor udslettet her i Mindernes Hovedstad. Dernæst er det et stort Tab for vore fremtidige Billedhuggere her i Rom at skilles fra deres herlige Forbillede, der hidtil var dem et dagligt Studium og endelig vilde dog meget af hvad der skal udføres i Marmor for Museet hensigtsmæssigst her kunne idetmindste arbeides ud af Punkterne. Bissen har sagt mig at han maaskee fra Græfenberg vilde gaa over Carara og i næste Vinter arbeide i Rom, ja maaske endog gientagne Gange tilbringe en Vinter i Rom for sin Sundheds Skyld. Men kommer han til Rom og alle Sagerne staar indpakkede eller ere afsendte, saa vil han ikke her kunne fremme” Museets Sag. Mit Raad er derfor, at man kun skal hiemsende det Vigtigste og beordre at der af saadanne Sager, som kun existerer i en enkelt Afstøbning tages Calquer og Afstøbninger, som i det mindste skulde blive her indtil alt er i god Behold i Khvn, og imidlertid tiener til derefter at beskiæftige nogle Kunstnere under Bissens Overtilsyn.
Bravo giør opmærksom paa at man fra München foruden de to nævnte Statuer ogsaa kunde ønske Afstøbninger af Ægynoterne[sic], som dog paa en Maade hører med til Th: Arbeider, da han har restaureret dem.
___
Kolbs Brev til Collin. 18 Juni
Først i Gaar modtaget Svar fra Torlonias Advocat Pagnionetti[?]; Torlonia vil ikke overtage Ansvaret for Udleveringen af Pengene, men deponere Pengene (formaliter) i en Depositabank, som da maae [xxxxx] om Pengene komme i de rette Hænder; Ricci skal formaae Directeuren for Banken anerkiende Th., Br: Fuldmagt; derefter skal Pengene igien i Museets Navn deponeres hos Torlonia, og derpaa efter Ordre fra Museet sendes til en Correspondent i Khvn – som da har at sørge for at de komme i rette Hænder. Paa denne Maade sikkres To[xxxx] fra alle Sider, – men Sagen forlænges og bliver kostbarere, ogsaa kan let siden opstaae Vanskeligheder om Forstaaelsen af Ordren fra Museet og Anerkiendelse af dets Repræsentanter. Fremdeles bortfalde den Grund der [xxxxx] fra at Renterne ophøre, thi Torl: vil (som enhver anden Kiøbmand) [xxxx] mindre Renter naar Capitalen ikke mere staar paa Thorv Navn, og de maa holde den beredt til Udbetaling naar paafordres.
Sagen vilde blive simplere naar Pengene virkelig er formaliteter, blevet deponerede i Banken, – hvorefter da Ex: – efter tilstrækkelig Bevis – kunde raade derover.
I den sidste Contocourant – som er meddelt – har der viist sig en Uoverensstemmelse af 800 Scudi, som hidrører fra at 3 Udbetalinger ere forglemte. Kolb har endnu udsat at forlange Fremlæggelse af alle Quitteringer, da dette giøres i en Time[?] og kan opsættes til Sagen er ved sin endelige Afgiørelse.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 213a
Persons
H.W. Bissen · Johan Bravo · Jonas Collin · Karl von Kolb · Filippo Ricci · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.11.2011 Print