The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8100 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 24.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: DHrr. Professor Clausen / Professor Thiele.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

De indsendte Tegninger til Museet have nu ligget til de, i Forveien derom averterede, Vedkommendes Skue: Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag sidstafviigte, fra 10 til 2, og beroe nu hos mig.

Inspect. Bindesbøll har, paa min Opfordring, erklæret, at han ikke kunde levere Overslagene til de 2 (af ham tegnede) Projecter førend midt i næste Maaned. Han antager i øvrigt, at Overslagssummen for Projectet No 1 vil blive omtrent som den af Pr. Hetsch, for dennes Project, calculerede neml. [ca.] 170,000r, og at Udførelsen af Projectet N 2 – med Gaardens Overbygning – vil medtage 300,000r.

Uagtet de endelige Overslag kunne ansees nødvendige førend en Beslutning tages, anseer jeg det dog for rigtigst, at et Comiteemøde holdtes engang i denne Uge. Derom udbedes de Herrers Mening.

Ærbødigst
Collin

d 24 Juni 1839

Aldeles enig med Forslaget.
H. N. Clausen.

Ligeledes. Paa Fredag vil jeg neppe kunne møde; ellers veed [jeg] ingen Hindring for mig. Thiele

General Comment

Brevet er rundtsendt til både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 132
Last updated 26.05.2011 Print