24.6.1839

Sender

Jonas Collin

Recipient

H.N. Clausen

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: DHrr. Professor Clausen / Professor Thiele.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

De indsendte Tegninger til Museet have nu ligget til de, i Forveien derom averterede, Vedkommendes Skue: Onsdag, Torsdag, Fredag og Løverdag sidstafviigte, fra 10 til 2, og beroe nu hos mig.

Inspect. Bindesbøll har, paa min Opfordring, erklæret, at han ikke kunde levere Overslagene til de 2 (af ham tegnede) Projecter førend midt i næste Maaned. Han antager i øvrigt, at Overslagssummen for Projectet No 1 vil blive omtrent som den af Pr. Hetsch, for dennes Project, calculerede neml. [ca.] 170,000r, og at Udførelsen af Projectet N 2 – med Gaardens Overbygning – vil medtage 300,000r.

Uagtet de endelige Overslag kunne ansees nødvendige førend en Beslutning tages, anseer jeg det dog for rigtigst, at et Comiteemøde holdtes engang i denne Uge. Derom udbedes de Herrers Mening.

Ærbødigst
Collin

d 24 Juni 1839

Aldeles enig med Forslaget.
H. N. Clausen.

Ligeledes. Paa Fredag vil jeg neppe kunne møde; ellers veed [jeg] ingen Hindring for mig. Thiele

General Comment

Brevet er rundtsendt til både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 132

Last updated 26.05.2011