The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8039 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin 4.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr. Prof. Clausen / [Hr. Prof.] Thiele

Abstract

The commentary for this letter is not available at he moment.

See Original

Forinden jeg omsender til Underskrift de 3 Takkebreve, ville mine Hrr. tillade mig at giøre opmærksom paa følgende [xxxxxx] til Brevet til Secret. Hartmann: Hvad ellers Syngemesteren pleie at giøre, neml. at indstudere ved alle Prøver, in casu 10 Stk., har Hartmann, som efter sin Stilling i den musicalske Verden, rangerer ikke lidt høiere, ene og alene besørget. Den øvrige Uleilighed ved Arrangementet, som saa, udenfor de Indviede[s] [Kreds], har han ogsaa havt. At han har giort dette paa en Tid, hans [Hoved] var opfyldt med Sygdom, fortiener ogsaa at komme i Betragtning; uagtet han ikke er forfængelig, saa er det dog naturligt, at han Giveren seer sig paaskiønnet efter Fortieneste. Efter min Formening burde afgaae et specielt Brev til ham, og et andet til Kunstforeningens Administration, som kunde takkes og anmodes om at meddele alle assisterende Comiteens Tak for den Iver, som de havde udviist (saa meget mere, som denne Assistens har været til Hinder for Udførelsen af en Concert, Foreningen [rimeligvis] ellers havde givet) I Brevet til Hartmann formente jeg burde staae, at foruden den Tak, Comiteen skyldte ham som Medlem af og Formand i Administrat. for Musikforeningen, fandt man sig forpligtet til særligen at henvende sig til ham, da man vidste hvormeget man især skyldte hans Kunst, Iver og Virksomhed og Opofrelse &c. for at Concerten var kommen i Stand. Jeg haaber, at mine Hrr. ikke miskiende disse Linier, og undskylde den Hast, hvori de, mellem andre Forretninger, ere skrevne.
ærbødigst Collin
Løverd. 4 May 1839

For de af Hr. Conferentsraaden meddeelte Vink erkjender jeg mig meget takskyldig; de paagjældende Forhold have kun været mig ufuldstændigt bekjendte. Jeg har nu bestræbt mig for at benytte de givne Meddelelser.
H. N. Clausen.

Jeg takker for Meddelelsen og har ellers Intet at bemærke.
Th.

General Comment

Brevet er, som det fremgår, sendt til både H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 124c
Last updated 25.05.2011 Print