The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7912 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 18.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Tilskrift: Til Kiøbenhans Magistrat

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I de[?] Ved de Møder, som Comiteen har havt med Dhr Delegerede og Magistraten og de 32 Mænd [xxxxxx] ang. Thorvaldsens Museum, har der, i den Anl. af det Kgl. [xxxxxxx] Rescript af 4 Januar d. M., hvorved allernaadigst skienkes den saakaldte Vogngaard ved Christiansborg Slot til hint Anlægs Rum yttret sig forskellige Anskuelser, idet, medens været nogen Meningsforskiellighed, da nogle ubetinget have erklæret sig for, strax ifølge bemeldte Rescript af 4 J d.M det Kgl. Rescript at lade forfatte Tegninger og Overslage til Bygningens Indretning, Andre have troet at burde [xxx] fremhæve de mindre gunstige Omstændigheder med disse Bygninger, Alle have erklæret sig enige deri, at der i Henhold til det kgl. bemeldte Rescr. strax bør træffes Foranstaltning til at forfatte Tegninger og Overslag til Bygningens Indretning, erklærer Nogle sig ubetinget for den kgl. Gave, og paastaae, at man skal indskrænke sig til den skienkede Bygning alene, hvorimod Andre ansee det for ønskeligt, at samtidigt hermed, Planer søges fremkaldte til en ny Bygning for at en Sammenligning mellem begge derefter kan blive anstillet. De Erklæringer og Betænkninger, 6 i Tallet, som fra begge Sider ere indkomne, undlader man ikke herved at tilstille Magistraten til behagelig[?] [xxxxxxx] og [xxxxxxxx] og[?] videre Meddelelse for de 32 Mænd, for at der over [xx] at erfare[?] disse andre[?] [xxxxxxxxxxx]- Communal-Bestyrelsens Bestemmelse, paa det at en endelig Beslutning snarest muligt kunde tages.
I Komiteen for Oprettelse af Thorvaldsens Museum d 18 Januar 1839.
som Formand.
C. C. Th.

De medfølgende Bilag ere
1. Erklæring fra Clausen, Høyen, Freund [&c]
2 –d– fra Collin, Prangen &c
3 –d– fra Thiele
4 Betænkning fra Freund, Bissen, Hetsch, Schaper og [Kern]
5 d– fra Oberst Prangen
6. d– ” [Prof] Koch

at opslaae[?] Project til Indretningen er fuldstændig gennemført og Overslag forfattede. Først da kan en Mening grundigt fattes og udtales. Ved Forening er derfor at

General Comment

Brevet er en koncept af Jonas Collin, men er desuden fra H.N. Clausen og Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 108
Last updated 17.02.2012 Print