The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7912 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin 18.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Udskrift: Høiærværdige Hr Professor Clausen, R af D / Hr. Professor Thiele, R af D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

18 Januar 1839
DHr Professor Clausen og Professor Thiele
Udkastet til Formændenes Brev sendes til Giennemsyn. Hvorledes Hr Prof. Clausen vil at deres Anskuelse skal berøres, har jeg ladet henstaae til Deres Bestemmmelse. Conceptens Udvortes bedes undskyldt; jeg havde adskilligt at expedere i Aftes og i Dag skal jeg [møde] førend Kl. 8, saa jeg ej har havt Tid at omskrive den.
Ærbødigst Collin

Jeg maa bemærke, at Alle have erklæret sig enige om “strax at lade forfatte Tegning og Overslag til Bygningens Indretning”. Jeg vilde foreslaae følgende Redaction: “Medens nemlig Alle have erklæret sig enige deri, at der, i Henhold til det kgl. Rescr., strax bør træfes Foranstaltning til at forfatte Tegninger og Overslag til Bygningens Indretning, antage Nogle, at Man bør indskrænke sig til en saadan Plan til Overbygning af den skjenkede Bygning, hvorimod Andre ansee det for ønskeligt, at samtidigt hermed Planer søges fremkaldte til en ny Bygning, for at en Sammenligning imellem begge derefter kan blive anstillet”.
H. N. Clausen

Jeg troer at Ovenstaaende kunde supplere det af Hr Conferentsraad udeladte. Ellers har jeg Intet at bemærke.
Thiele

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 108, 1
Last updated 01.06.2011 Print