The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7911 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 18.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

De Indvendinger, som i Comiteen ere fremsatte mod, at de af Hans Majestæt til Anordning af et Museum for den Thorvaldsenske Gave skienkede Bygninger kunne hensigtsmæssigen dertil indrettes, og som hverken ere støttede paa Tegninger eller Beregninger, kunne ikke foranledige undertegnede til at fravige deres Mening om at den Kongelige gave bør ubetinget antages. Vi maae saa meget mere vedblive denne Anskuelse, som Giveren og Kunstneren, der bedst maa kunne bedømme baade hvormeget Rum der behøves til anstændigen og beskueligen at opstille hans Kunstsager, og hvilken Belysning dertil udfordres, har gientagne Gange, mundtligen og skriftligen og senest i Comiteeforsamlingen erklæret sig fuldkommen tilfreds med bemeldte Bygninger saavel i Almindelighed, som i begge foranførte Henseender. At dette Locale anbetroet een eller flere duelige fordomsfrie Architecter til Bearbeidelse kan baade i det Indre og det Ydre blive et værdigt Opbevaringssted for Thorvaldsens Kunstskatte, er ingen Tvivl underkastet. Om Conferentsraad Thorvaldsen skulde, med de Mange, som dele hans Anskuelse af denne Sag, feile i deres Dom, lader sig ikke bedømme førend eet eller flere Projecter til Indretningen ere fuldstændig udarbeidede og giennemførte, og Overslag forfattede. Først da kan en Mening med Grund fattes og udtales. Om nogen samtidigen vil udarbeide eller lade udarbeide Projecter til et Thorvaldsensk Museum fra Grunden af opført paa en fritliggende Plads, er enhver overladt, og hvorvidt saadanne Projecter i sin Tid kunne komme i Betragtning, vil Tiden lære. At man, med større Midler, end de, der ere eller kunne ventes stillede til dette Foretagende, kunde udføre en Bygning, der foruden værdigen at giemme de thorvaldsenske Skatte, tillige kunde blive en architectonisk Pragtbygning, kan jo ingen fornuftigviis nægte; men derom kan for Øieblikket ikke være Talen. Idet vi derfor med Tak, og uden al Bemærkning modtage den Kongelige Gave, maae vi, i Overeensstemmelse med Hans Majestæts Befaling i Reskriptet af 4de Januar og med Conferentsraad Thorvaldsens Ønske andrage paa, at de fornødne Forslag, Tegninger og Overslag ufortøvet, uden nogensomhelst Concurses Anstillelse, blive forfattede under Veiledning af nogle af Comiteens Medlemmer.

Kiøbenhavn den 18de Januar 1839
Collin P. B. Scavenius Koch Prangen

General Comment

Brevet er udover Jonas Collin underskrevet af P.B. Scavenius, Jørgen Koch og Frederik Ernst von Prangen.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 107a
Last updated 20.02.2014 Print