The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9522 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

27.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Thorvaldsens Liigbegængelse skal finde Sted paa Løverdag, da hans afsjælede Legeme først henføres i Frue Kirke, Hvor Sørgehøitiden afholdes, og derfra til Holmens Kirkes Capel, hvor det midlertidigen vil blive bisat, indtil Museets Fuldendelse, da det derefter vil finde sin bestandige Hvileplads i en dertil bestemt Grav i den indre Gaard. Efter den Afdødes eget Ønske skulde intet Monument eller noget af hans egne Værker komme til at betegne hans Hvilested, men kun en simpel Jordhøi, om Sommeren smykket med Roser, omgives af en Marmorrand, betegnet med hans Navn, hans Fødsels- og Dødsdag. Om man vil opfylde dette beskedne Ønske, eller foretrække en Gravhvælving med et passende Monument, er et Spørgsmaal, der vel ikke er afgjort endnu; men derimod tør man dog nok antage det for afgjort, at hans Villie og Ønske om at blive begravet i Omgivelsen af sine Værker, i Museet, vil blive efterkommet, uanseet hvilke smaalige eller indskrænkede Betænkeligheder, der maatte reise sig herimod fra en eller anden Side. ‒ Til de igaar anførte Commissairer, i hans her efterladte Bo, maa endnu nævnes Prof. Bissen, Overpræsid. Kjærulf (vel paa Communens Vegne) og Justitsr. Thiele. ‒ Til Ovenstaaende, som vi have optaget af vort beslaglagte Gaarsnummer, kunne vi endnu tilføie, at den med Thorvaldsens Liig foretagne Obduction skal have viist, at den nærmeste Aarsag til hans Død har været en organisk Sygdom i Hjertet. ‒ At Alle ville bidrage til at den store Konstners Liigbegængelse bliver ledsaget med alle mulige passende Høitideligheder, kan ikke betvivles, og det er derfor i sin Orden, at det ogsaa er paatænkt at Haandværkslaugene med deres Emblemer ville deeltage i at hædre den Afdøde ved at følge Liigtoget. ‒ Ordningen af den hele Liigbegængelse er iøvrigt overdragen til DHrr. Archit. Bindesbøll, Medaill. Christensen og Prof. Ursin.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten 18. Aarg. No. 75.
Teksten udkom også i en kortere udgave i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 74, d. 26.3.1844. Læs den her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 27.3.
Subjects
Thorvaldsen's Death · Thorvaldsen's Post-Mortem
Persons
Gottlieb Bindesbøll · H.W. Bissen · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.03.2015 Print