The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8724 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Sender’s Location

Viufgård ved Vejle.

3.4.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 25.3.1841.

Omnes
Abstract

Frederik 6.-kommissionen offentliggør hvor mange penge, der indtil videre er blevet indsamlet til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. De opfordrer til at yderligere beløb indsendes, for at projektet kan realiseres.

See Original

I Henhold til den fra Undertegnede i Nørre-Jyllands Stiftstidender meddeelte Underretning om indkomne eller anmeldte Bidrag til et Monuments Oprettelse for den afdøde Konge, hvis Beløb til den Tid var 1413 [X] 79 β tillader man sig endvidere at anmelde følgende:

Fra 6 Sogne i Brusch p. p. Herreder ved Hr. Overauditeur Øxenbøll i Veile Sparekasse
–3die jydske Infanterie-Regiment i Aalborg indsat i Sparekassen
– En Hædersmand i Aalborg til Dato i Do.
– Hjerm-Ginding Herreder ved Hr. Overauditeur Petersen anmeldt
– Holstebroe til Dato ikkun
– Aalborg Amt tilsendt Major Ingwersen i Veile Sparekasse
– Lysgaard p. p. Herreder ved Hr. Justitsraad Holm anmeldt
– Hads-Ring Herreder ved Hr. Justitsraad Lanng anmeldt
– Bjerre Hatting Herreder ved hr. Justitsraad With i Veile Sparekasse
– Østersnede Sogn, Rørvang Herred Do. i Do.
– Bølling og Nørre-Herreder ved Hr. Cancelliraad Herz i Do.
– Wilhelmsborg Birk i Do.
– Gjørding Malt Herreder ved Hr. Cancelliraad Münster anmeldt
– Skads Herred ved Hr. Cancelliraad Bruun i Do.
– Øster –og Vester-Herreder Hr. Kammerjunker v. Wedel-Seinen i Do.
– Ringkjøbing Kjøbstad ved Hr. Cancellisecretair Finsen i Do.
Summa:

24 – 45
50 –
5 –
40 – 93
1 –
36 – 72
33 – 76
144 – 34
71 – 58
17 – 82
23 – 75
2 – 26
70 – 53 2/5
46 – 50 3/5
48 – 50
53 –
2084 ”[X]”: 26 β

Da dette Foretagende eengang er paabegyndt, og tegner til at have taalelig Fremgang, saa forekommer det Undertegnede, det maatte være Provindsens Beboere af Vigtighed, at see et saa klækkeligt Bidrag tilveiebragt, at Monumentet, om end simpelt, dog smagfuldt og varigt, kunde vorde opført. Man tillader sig desaarsag fornemmelig at vente Bidrag fra de større Kjøbstæder som fra de Herrer Geistlige og Proprietairer, saasom et lidet Bidrag fra hver, let ville sikkre et heldigt Udfald af dette Provindsens første Forsøg paa at overføre Mindet om Nutidens Taknemmelighed til en fjern Fremtid.

I Foreningen for det ommeldte Øiemeed, den 25de Marts 1841.

Ingwersen. With. Wulff.

P.S. Man gjentager det ved forrige Anmeldelse yttrede Ønske til de øvrige Herrer Udgivere af Stiftstidenderne.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende landsindsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 3.4.1841. Det fremgår af indsamlingslisten, hvor meget de forskellige sogne og amter hver især har doneret. Det fremgår også tydeligt, at de jyske sogne og amter er overrepræsenteret i indsamlingsstatistikken. Det giver mening eftersom sammensætningen af Frederik 6.-kommissionen overvejende bestod af jyske storbønder. Se referenceartiklen for mere herom.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Aarhus Stiftstidende 3.4.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Johannes Ingwersen · Bertel Thorvaldsen · J.P. With
Last updated 19.11.2018 Print